Transboundary media and journalism – an overview of theories, conceptions, and practice in Europe

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Olechowska, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Istotną rolę w procesach integracyjnych odgrywają inicjatywy w rejonach przygranicznych. Jedną z płaszczyzn współpracy transgranicznej jest kooperacja w obszarze społeczno-kulturalnym, która przejawia się we współpracy podmiotów (wydawcy) i ludzi (redaktorzy) przynależących do różnych krajów – w ich lokalnym wymiarze (europejskie regiony pogranicza). Istnieją różne teorie poświęcone internacjonalizacji procesów komunikowania. Artykuł jest przeglądem koncepcji oraz próbą osadzenia w nich mediów transgranicznych, które ze względu na swoją różnorodność form współpracy (m.in. formalna/nieformalna, merytoryczna, finansowa, strukturalna) oraz odmienność realizowanych funkcji (przekraczanie i przezwyciężanie granic – Grenzüberschreitung i Grenzüberwindung) nie poddają się uproszczonym modelom kategoryzacyjnym. Na podstawie wyników badań wybranych przykładów europejskich mediów transgranicznych podjęto próbę ustalenia ich cech dystynktywnych, wskazując jednocześnie na rolę, jaką odgrywają transgraniczne przekazy w europejskiej sferze publicznej.
Opis
Słowa kluczowe
media i dziennikarstwo transgraniczne , komunikacja transgraniczna , europejska sfera publiczna , europejskie pogranicza
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(17)/2019, s. 160–176