Repozytorium UR

Regional differentiation of households in the context of a subjective assessment of the level of income

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
dc.date.accessioned 2020-01-20T09:57:14Z
dc.date.available 2020-01-20T09:57:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 60(4)/2019, s. 227–241 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5172
dc.description.abstract One of the factors affecting the stratification and diversity of living conditions of the population is the level of income of the population. Income levels indicate inequalities that are inevitable and even necessary to some extent. They are part of the incentive mechanisms in consumer behaviour. The aim of the article was to show, by grouping voivodships, the differences in the assessment of the subjective level of household income. Households participating in the Household Budget Survey conducted by the Polish Central Statistical Office reported the amount of income (in PLN) allowing (in their assessment) to recognize the given income as: very weak, insufficient, barely sufficient, good and very good. The specified values of the centroids made it possible to organize voivodships in Poland due to the level of analysed features and identification of groups in which there are households with similar expectations and a subjective assessment of the economic situation. Based on the analysis, it can be concluded that in terms of subjective assessments of the level of income obtained by households there are stratifications in the individual groups of voivodships. The analysis of the diversity of income level assessments was conducted in a spatial section (diversification of the phenomenon by voivodships). The SOM-Kohonen method was used for the analysis. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Jednym z czynników wpływających na rozwarstwienie i różnorodność warunków życia społeczeństwa jest poziom dochodu ludności. Poziom dochodu wskazuje na nierówności, które są nieuniknione, a nawet w pewnym stopniu niezbędne. Są elementem mechanizmów motywacyjnych w zachowaniach konsumentów. Celem artykułu jest wykazanie, za pomocą grupowania województw, zróżnicowania w ocenie subiektywnego poziomu dochodów gospodarstw domowych. Gospodarstwa uczestniczące w Badaniu budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny podawały wysokość dochodów (w złotych) pozwalających (w ich ocenie) uznać dane dochody, jako: bardzo słabe, niewystarczające, ledwo wystarczające, dobre i bardzo dobre. Określone wartości centroidów umożliwiły uporządkowanie województw w Polsce ze względu na poziom analizowanych cech oraz identyfikację grup, w których są gospodarstwa domowe o podobnych oczekiwaniach i subiektywnej ocenie sytuacji gospodarczej. Na podstawie analizy można stwierdzić, że pod względem subiektywnych ocen poziomu dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe istnieją stratyfikacje w poszczególnych grupach województw. Analiza różnorodności ocen poziomu dochodów została przeprowadzona w przekroju przestrzennym (zróżnicowanie zjawiska według województw). Do analizy zastosowano metodę SOM-Kohonen. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject household pl_PL.UTF-8
dc.subject subjective assessment pl_PL.UTF-8
dc.subject material situation pl_PL.UTF-8
dc.subject SOM pl_PL.UTF-8
dc.subject Kohonen pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarstwo domowe pl_PL.UTF-8
dc.subject subiektywna ocena pl_PL.UTF-8
dc.subject sytuacja materialna pl_PL.UTF-8
dc.title Regional differentiation of households in the context of a subjective assessment of the level of income pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2019.4.15
dc.identifier.eissn 2658-0780


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje