Repozytorium UR

Influence of social security benefits on the labour market in Poland

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iwacewicz-Orłowska, Anna
dc.date.accessioned 2020-01-20T08:46:04Z
dc.date.available 2020-01-20T08:46:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 60(4)/2019, s. 161–176 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5167
dc.description.abstract The aim of the article is to analyse the influence of social security benefits on the labour market. The research methods applied were analysis (considering the influence of social security benefits on the labour market), synthesis (research conclusions based on the detailed results) and interpretation (clarifying the results). The research tool was a questionnaire. The main aim of the questionnaire was to gain information about the relation between the amount of social security benefits and the willingness to work and take up employment. The types of social security benefits are described and the author tries to answer the question whether these benefits positively or negatively influence the employment decision. The hypothesis is that social security benefits are reducing the labour supply. The results can help in better understanding the family and income situations of residents and enable the formulation of the effects of social security benefits on the labour market. The study shows that people who receive social security benefits demonstrate a low interest in taking up employment. They prefer to support their household exclusively from welfare benefits rather than lose the entitlement to benefits by taking up employment. A considerable group of respondents (in particular those receiving high social security benefits) admit that taking up employment is not in their plans. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza wpływu świadczeń socjalnych na rynek pracy w Polsce. W pracy przeprowadzono badania empiryczne na próbie 172 osób zamieszkujących północno-wschodnią Polskę (województwa: warmińsko-mazurskie oraz podlaskie) i korzystających ze świadczeń socjalnych. Zastosowany został losowy dobór próby badawczej. Wykorzystano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety. Podstawowe założenia badawcze to próba odpowiedzi na pytanie czy wysokość świadczeń socjalnych może mieć wpływ na skłonność osób do podjęcia zatrudnienia przez osoby korzystające z tychże świadczeń. Hipoteza postawiona w artykule brzmi: świadczenia socjalne redukują podaż siły roboczej w Polsce. Wnioski z przeprowadzonych badań zweryfikowały postawioną hipotezę pozytywnie. Osoby otrzymujące świadczenia socjalne wykazują niskie zainteresowanie podjęciem zatrudnienia. Znacznie bardziej preferują jako źródło utrzymania wykorzystanie świadczeń socjalnych niż otrzymywanie wynagrodzenie z pracy. Większość osób badanych otrzymujących wysokie świadczenia społeczne przyznaje, iż w najbliższym czasie nie planuje podjąć zatrudnienia. Przeszkodą jest przede wszystkim obawa przed utratą zasiłków pieniężnych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject labour market pl_PL.UTF-8
dc.subject social security benefits pl_PL.UTF-8
dc.subject child-support benefits pl_PL.UTF-8
dc.subject welfare system pl_PL.UTF-8
dc.subject rynek pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject świadczenia socjalne pl_PL.UTF-8
dc.subject świadczenia wychowawcze pl_PL.UTF-8
dc.subject dobrobyt pl_PL.UTF-8
dc.title Influence of social security benefits on the labour market in Poland pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2019.4.10
dc.identifier.eissn 2658-0780


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje