Repozytorium UR

Výsledky testov e-learningového kurzu pre elektropneumatické systémy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bánesz, Gabriel
dc.contributor.author Lukáčová, Danka
dc.date.accessioned 2019-10-24T07:40:22Z
dc.date.available 2019-10-24T07:40:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 192–196 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5024
dc.description.abstract Projekt Kega č. 011UKF-4/2017 Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania má jeden z cieľov vypracovať e-learningový kurz, kde študenti nájdu teoretické a praktické informácie na zapájanie elektropneumatických systémov pomocou pomôcky od firmy Lucas-Nule. Súčasťou kurzu sú aj vedomostné testy, ktoré overujú získané vedomosti používateľov. Príspevok preto prezentuje výsledky z vedomostných testov e-learningového kurzu. Výsledky sú spracované prostredníctvom popisnej štatistiky a vyhodnotené po jednotlivých položkách testu vo forme grafov. V závere príspevku autori formulujú závery zo získaných výsledkov. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Project Kega no. 011UKF-4/2017 Distance laboratories in distance learning forms have one of the goals of developing an e-learning course where students will find theoretical and practical information to engage electro-pneumatic systems with the help of Lucas-Nule. This course also includes knowledge tests that test the user's knowledge. Therefore, the paper presents results from e-learning course knowledge tests. The results are processed using descriptive statistics and evaluated by individual test items in the form of graphs. At the end of the paper, the authors formulate conclusions from the obtained results. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject e-leraning pl_PL.UTF-8
dc.subject LMSMoodle pl_PL.UTF-8
dc.subject elektropneumatické systémy pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject Moodle pl_PL.UTF-8
dc.subject electropneumatic systems pl_PL.UTF-8
dc.title Výsledky testov e-learningového kurzu pre elektropneumatické systémy pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Results of e-Learning Course Tests for Electropneumatic Systems pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.3.28
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje