Repozytorium UR

Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ratajczak, Maciej S.
dc.date.accessioned 2019-05-07T09:26:51Z
dc.date.available 2019-05-07T09:26:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 210–228 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4608
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza problematyki konsorcjum w Prawie zamówień publicznych z punktu widzenia solidarności czynnej i biernej konsorcjantów wobec osób trzecich. Analizie poddano rozmaite koncepcje solidarności znajdujące swoje oparcie w różnych podstawach prawnych, które w mniejszym lub większym zakresie mogą znaleźć zastosowanie w relacjach między uczestnikami konsorcjum a osobami trzecimi (w tym w szczególności zamawiającym i podwykonawcami). Przyjęta metoda badawcza uwzględnia zarówno poglądy doktryny, jak i orzecznictwa i zmierza do wskazania sposobów rozwiązania rozmaitych problemów związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe na gruncie Prawa zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. W toku rozważań podejmowana była również próba znalezienia uniwersalnej podstawy solidarności konsorcjantów na gruncie przepisów niezwiązanych ściśle z instytucją konsorcjum. W związku z ograniczonym zakresem norm kształtujących bezpośrednio solidarność konsorcjantów poszukiwanie podstawy solidarności w innych przepisach prawnych wydaje się być w pełni uzasadnione. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main purpose of the article is an analysis of the consortium in the provisions of the public procurement law in terms of joint and several liability. There are many conceptions of the examined issue which are reflected in various legal acts. The method of research is based on both doctrine of law and judicature. The aim is to find problems and provide solutions regarded with liability on the ground of the public procurement law in case of joint venture of the consortium members. In further parts of the study, the attempt to find an universal basis of the joint and several liability of the members of consortium is carried out in terms of provisions that are not associated with the institution of the consortium. Due to the lack of respective legal norms in this matter, seeking the basis of the joint and several liability in various legal acts is fully reasoned. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject konsorcjum pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo zamówień publicznych pl_PL.UTF-8
dc.subject solidarność bierna i czynna pl_PL.UTF-8
dc.subject gwarancja wadialna pl_PL.UTF-8
dc.subject spółka cywilna pl_PL.UTF-8
dc.subject consortium pl_PL.UTF-8
dc.subject public procurement law pl_PL.UTF-8
dc.subject joint and several liability pl_PL.UTF-8
dc.subject bid bond pl_PL.UTF-8
dc.subject civil law partnership pl_PL.UTF-8
dc.title Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.23.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje