Przewodniki po Lwowie opublikowane w latach 1919–1939 (bibliografia)

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Mowna, Marianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Lwów ma niezwykle bogatą bibliografię, której kompleksowe ujęcie może stać się przedmiotem odrębnego projektu badawczego. Naszym obecnym zamiarem jest próba bibliografii jednego z segmentów tego wielowymiarowego zagadnienia obejmująca przewodniki miejskie jako gatunek literatury krajoznawczej. Ramy chronologiczne dotyczą tylko jednego z historycznych okresów, w których ukazywały się przewodniki po Lwowie – 1919–1939. Bibliografia publikacji przewodnikowych została podzielona na pięć rozdziałów tematycznych, w których materiał źródłowy jest prezentowany w porządku chronologicznym. Obejmuje zatem: „Przewodniki po Lwowie”; „Przewodnik po Lwowie” w przewodnikach ogolnych; „Przewodniki po Lwowie” w kalendarzach ilustrowanych, katalogach adresów, katalogach wystaw, przewodnikach po „Targach Wschodnich”, informatorach, prasie; „Przewodniki po zabytkach historii i kultury”; „Katalogi adresów, informatory turystyczne, wykazy ulic i placów oraz publikacje reklamowe”. Mimo wysiłków poczynionych w celu stworzenia bibliografii przewodników po Lwowie wciąż brakuje kompletnego opisu bibliograficznego niektórych publikacji. W opisach wydawnictw zachowane zostały cechy języka i pisownia oryginału. Dla kompletności opisu oprócz nazwy wydawnictwa wskazano również drukarnię lub nazwisko jej właściciela, nazwę instytucji graficznej, jeżeli były wymienione w informacji wyjściowej.
Lviv has an incredibly rich bibliography, the complexity of which might be the subject of another research project. Our current intention is to prepare the bibliography of one of the segments of this multidimensional matter including city guides as a genre of travel literature. The chronological frames concern only one historical period in which guides to Lviv were published, i.e. 1919–1939. The bibliography of tourist guide publications was divided into five chapters in which the source materials are presented in a chronological order, i.e. guides to Lviv, guides to Lviv in general guides, guides to Lviv in illustrated calendars, catalogues, catalogues of addresses, catalogues of exhibitions, guides to Eastern Fairs, the press, guides to historical and cultural monuments, catalogues of addresses, tourist guides, lists of streets and squares and advertising publications. Despite the efforts to create a bibliography of guides to Lviv, still there is no complete bibliographic description of some publications. The descriptions of the publishing houses preserve the linguistic features and spelling of the original. The complete description includes also the printing house or the name of its owner and the name of the graphic institution.
Opis
Słowa kluczowe
Lwów , bibliografia , przewodnik , turystyka , Lviv , bibliography , guidebook , tourism
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 4/2018, s. 305–327