Repozytorium UR

Finansowe uwarunkowania przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wiatrak, Andrzej Piotr
dc.date.accessioned 2019-01-14T11:08:59Z
dc.date.available 2019-01-14T11:08:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 53–63 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4276
dc.description.abstract Celem artykułu było ukazanie zagadnień przygotowania strategii rozwoju gminy samorządów terytorialnych w kontekście finansowej ich realności. W związku z tym zwrócono uwagę na różne źródła pozyskiwania środków, poczynając od środków wewnętrznych – zwłaszcza środków samorządów terytorialnych, poprzez fundusze zewnętrzne, a kończąc na polityce wspierania pozyskiwania funduszy w połączeniu z przygotowaną strategią, pozwalającą włączyć się w istniejące programy rozwoju i zmian, jak i pozyskać środki od inwestorów prywatnych. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że realizacja zadań zawartych w strategii wymaga nakładów finansowych przekraczających możliwości budżetu gmin, dlatego też starają się one o zasilanie zewnętrzne. Niestety, najczęściej brakuje systemu instrumentów ich pozyskiwania i aktywnej polityki w tym zakresie. Wymaga to zmian, poczynając od opracowania systemu polityki wspierania działań przedsiębiorczych, poprzez stworzenie klimatu i zachęt do tych działań, a kończąc na zmianie modelu zarządzania finansami publicznymi, od administracyjnego do zintegrowanego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the article was to show the issues of preparing a development strategy for the commune’s local government in the financial context of their realities. In this connection, attention was paid to various sources of raising funds, starting from internal resources – especially local government funds, through external funds, and ending with the policy of supporting fundraising in conjunction with the prepared strategy, allowing to participate in existing development and change programs, as well as and raise funds from private investors. It follows from the considerations that the implementation of the tasks included in the strategy requires financial outlays that exceed the budget capability of municipalities, which is why they are seeking external power. Unfortunately, most often there is a lack of instruments for their acquisition and active policy in this area. This requires changes, starting from the development of a policy system to support entrepreneurial activities, by creating a climate and incentives for these activities, and ending with a change of the public finance management model, from administrative to integrated. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject gmina pl_PL.UTF-8
dc.subject strategia pl_PL.UTF-8
dc.subject finansowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject commune pl_PL.UTF-8
dc.subject strategy pl_PL.UTF-8
dc.subject financing pl_PL.UTF-8
dc.subject development pl_PL.UTF-8
dc.title Finansowe uwarunkowania przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.4.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje