Repozytorium UR

Kilka uwag o cywilnoprawnych aspektach podczas udzielania pierwszej pomocy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Arkuszewska, Aneta M.
dc.date.accessioned 2018-10-29T11:10:45Z
dc.date.available 2018-10-29T11:10:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 203–223 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4056
dc.description.abstract Analizowany art. 6 uPRM daje ratującemu gwarancję naprawienia szkody, którą poniósł podczas ratowania przypadkowej osoby. W artykule przedstawiono, iż przepis ten zawęża problem odpowiedzialności Skarbu Państwa jedynie do wystąpienia szkody w mieniu oraz naprawienia rzeczywistej straty dla osoby, która udzielała pomocy i doznała uszczerbku, nie uwzględniając szkody na osobie oraz faktu utraconych korzyści, a więc nie przewidując zasady pełnego odszkodowania. Wskazano również, iż odesłanie przyjęte w art. 6 ust. 4 uPRM oznacza zastosowanie w szczególności art. 361–363 k.c., tj. dotyczących związku przyczynowego, kwestii przyczynienia się poszkodowanego do szkody oraz sposobu naprawienia szkody. Poza tym przedstawiono zagadnienie odpowiedzialności solidarnej oraz kwestię przedawnienia roszczenia, które nie zostały unormowane w uPRM. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Analyzed Article 6 of the Act on the National Medical Rescue provides a rescuer with a guarantee of repairing the damage suffered while rescuing an accidental person. The article shows that this provision narrows the problem of the State Treasury responsibility only to damage to property and to repair the actual loss suffered by the person who provided help without due regard to personal injury and lost profits, i.e. without providing a full compensation. It was also indicated that the reference in Article 6 par. 4 of the Act on the National Medical Rescue means the application in particular of the Articles 361–363 of the Civil Code, i.e. regarding the causual link, the issue of the injured party’s contribution to the damage and the method of repairing the damage. In addition, the issue of joint and several liability and the matter of limitation of the claim, which were not provided for in the Act on the National Medical Rescue, were presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject ratujący pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoda pl_PL.UTF-8
dc.subject Skarb Państwa pl_PL.UTF-8
dc.subject odszkodowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject pomoc medyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject rescuer pl_PL.UTF-8
dc.subject damage pl_PL.UTF-8
dc.subject State Treasury pl_PL.UTF-8
dc.subject compensation pl_PL.UTF-8
dc.subject medical assistance pl_PL.UTF-8
dc.title Kilka uwag o cywilnoprawnych aspektach podczas udzielania pierwszej pomocy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.22.15


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje