Repozytorium UR

Vybrané výsledky výskumu so zameraním na uplatňovanie komunikačnej kompetencie učiteľov techniky v nižšom strednom vzdelávaní

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ďuriš, Milan
dc.contributor.author Pandurovič, Ivana
dc.date.accessioned 2018-10-24T08:45:43Z
dc.date.available 2018-10-24T08:45:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 229–235 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4026
dc.description.abstract Profesia učiteľa si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a rozvoj kompetencií. Kompetencie, ktoré sú v súčasnosti chápané ako otvorený a rozvoja schopný systém profesijných kvalít, pokrývajú celý rozsah výkonu profesie v komponentoch vedomostí, zručností, skúseností, postojov a osobnostných predpokladov a sú vzájomne previazané a chápané celostne. Výrazná zmena, ktorá v posledných rokoch nastala v školskej reforme základných a stredných škôlna Slovensku, je orientácia na nové ciele vzdelávania v 21. storočí – narozvíjanie a zdokonaľovanie kľúčových kompetencií učiteľov prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Na tieto ciele nadväzuje i školský zákon z roku 2008 o Výchove a vzdelávaní, ktorý vytýčil cieľ vzdelávania – vzdelávanie žiakov ku kľúčovým kompetenciám. Nakoľko výučba v predmete technika sa v nižšom strednom vzdelávaní v Slovenskej republike realizuje od školského roka 2015–2016 podľa inovovaného Vzdelávacieho štandardu, kde sú jasne stanovené ciele, čo má žiak dosiahnuť na konci daného ročníka, bolo našim cieľom zistiť, akú komunikačnú kompetenciu má učiteľ daného predmetu osvojenú a ako ju dokáže vo výučbe uplatniť pri dosahovaní daných cieľov. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Teacher’s profession requires lifelong learning and competence development. Competences, which are nowadays understood as an open system of professional qualities that is capable of development, cover the whole range of exercise of profession in the components of knowledge, skills, experience, attitudes and personal preconditions, and they are all interconnected and understood as a whole. Major change that happened in recent years in school reform considering elementary and secondary schools in Slovakia, is the orientation towards new educational goals in 21.century – development and improvement of key competences of the teachers through lifelong learning. Act from 2008 on Upbringing and Education (the School Act) also follows these goals. This Act has set the goal of education – teaching pupils towards key competences. Since the subject Technical education in lower secondary education in Slovak Republic is being realised since school year 2015-2016 according to innovated Educational standard (inovovaný Vzdelávací štandard), in which there are clearly set goals what should a pupil achieve at the end of the given year, our goal was to find out what kind of computer literky has the teacher of the given subject mastered and how can that literacy be applied in achieving set goals. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kompetencie pl_PL.UTF-8
dc.subject učitel pl_PL.UTF-8
dc.subject základná škola pl_PL.UTF-8
dc.subject predmet technika pl_PL.UTF-8
dc.subject výskum pl_PL.UTF-8
dc.subject competences pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject primary school pl_PL.UTF-8
dc.subject technical education pl_PL.UTF-8
dc.subject research pl_PL.UTF-8
dc.title Vybrané výsledky výskumu so zameraním na uplatňovanie komunikačnej kompetencie učiteľov techniky v nižšom strednom vzdelávaní pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Selected Results of the Research Focused on Implementation of Communication Competence of the Teachers of the Subject Technical Education in Lower Secondary Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.31
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje