Repozytorium UR

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA ENERGETYCZNEGO W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kosior, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:07:33Z
dc.date.available 2014-06-20T06:07:33Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/389
dc.description.abstract Handel paliwami i energią stanowi nie tylko ważną gałąź gospodarki państwa, ale jest rów-nież istotnym elementem zapewniającym jego bezpieczeństwo strategiczne. Dlatego też istotne jest stworzenie stabilnych ram prawnych regulujących kwestie związane z tym obrotem. W Polsce głównym źródłem tych ram jest ustawa – Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (DzU nr 54, poz. 348). Z uwagi na swoje znaczenie ustawa ta była kilkakrotnie poddawana konstytucyjnej ocenie przez Trybunał Konstytucyjny. Wydane w wyniku kontroli wyroki i wyrażone w nich poglądy ukierunkowały polskie prawo energetyczne, zapewniając konstytucyjną zgodność, a tym samym stabilność i gwarancję bezpieczeństwa energetycznego państwa. Niniejszy artykuł stanowi prezentację powyższych zapatrywań Trybunału Konstytucyjnego wraz ze stosownym komentarzem. The Energy Law Act of April 10th 1997 regulates one of the most important sectors of econ-omy which is the trade of fuels and energy. Because of the importance of the energy branch for providing national security, it is necessary to ensure stability of the law governing the aforemen-tioned field. Therefore, provisions of the Energy Law Act have been repeatedly subjected constitu-tional review by the Constitutional Court. This article presents the thesis of court judgments along with comments. The points of view presented in the Court’s judgments are a source of valuable knowledge for those involved in energy law. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject prawo energetyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject Trybunał Konstytucyjny
dc.subject energia i paliwa
dc.subject energy law
dc.subject Constitutional Court
dc.subject energy and fuels
dc.title WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA ENERGETYCZNEGO W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative SELECTED ISSUES OF ENERGY LAW BASED ON ADJUDICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje