Repozytorium UR

Неэкологичность жизнедеятельности личности как психологическая проблема

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Верник, Алексей
dc.date.accessioned 2018-09-18T10:47:49Z
dc.date.available 2018-09-18T10:47:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 409–417 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3867
dc.description.abstract Целью нашего исследования является выявление особенностей становления неэкологично ориентированной жизнедеятельности личности как основной психологической причины развития глобального экологического кризиса. Мы считаем, что экологизация личностной жизнедеятельности будет способствовать решению данной проблемы. Согласно поставленной цели были сформулированы такие задачи исследования: 1) предложить теоретическую модель психологической структуры жизнедеятельности личности; 2) согласно модели подобрать инструментарий эмпирического исследования особенностей неэкологично ориентированной жизнедеятельности личности; 3) собрать и проанализировать эмпирические данные относительно особенностей неэкологично ориентированной жизнедеятельности учащейся молодежи. Результаты эмпирического исследования выявили как общие закономерности, так и специфические особенности, характерные учащейся молодежи Украины в становлении неэкологично ориентированной жизнедеятельности в целом, и в различных средах их социальной активности. Полученные данные задают направления для индивидуальной и групповой коррекционной работы. Их также можно использовать для организации социальной работы с молодыми людьми. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of our study is to identify the peculiarities of the development of a non-ecologically oriented life activity of personality as the main psychological cause of the global environmental crisis. We believe that the ecologization of personal life activity will help to solve this problem. In conformity with the goal, such research tasks were formulated: 1) to propose the theoretical model of psychological structure of life activity of personality; 2) according to the model, to select the tools for empirical research of the features of a non-ecologically oriented life activity of personality; 3) to gather and analyze the empirical data on the features of the non-ecologically-oriented life activity of the students. The results of the empirical study revealed both general patterns and specific features characteristic of the young Ukrainian students in the development of non-ecologically oriented life activity in general, and in different environments of their social activity. The data obtained sets the direction for individual and group correctional work. They can also be used to organize social work with young people. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem badania jest zidentyfikowanie specyfiki rozwoju nieekologicznie ukierunkowanej działalności życiowej osobowości jako głównej psychologicznej przyczyny globalnego kryzysu środowiskowego. Wierzymy, że ekologizacja życia osobistego pomoże rozwiązać ten problem. Zgodnie z celem sformułowano następujące zadania badawcze: 1) zaproponowanie teoretycznego modelu struktury psychicznej aktywności życiowej osobowości; 2) wybranie, zgodnie z modelem, narzędzia empirycznego badania cech nieekologicznie zorientowanej działalności życiowej osobowości; 3) zebranie i przeanalizowanie danych empirycznych dotyczących cech nieekologicznie ukierunkowanej działalności życiowej uczniów. Wyniki badania empirycznego ujawniły zarówno ogólny schemat, jak i specyficzne cechy charakterystyczne w rozwoju nieekologicznie zorientowanej działalności życiowej młodych ukraińskich studentów w ogóle i w różnych środowiskach ich aktywności społecznej. Uzyskane dane umożliwiają wybór indywidualnych i grupowych kierunków działań zaradczych. Mogą być również wykorzystywane do organizacji pracy socjalnej z młodzieżą. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject деятельность pl_PL.UTF-8
dc.subject жизнедеятельность личности pl_PL.UTF-8
dc.subject личность pl_PL.UTF-8
dc.subject неэкологичность pl_PL.UTF-8
dc.subject пространство pl_PL.UTF-8
dc.subject среда pl_PL.UTF-8
dc.subject сфера pl_PL.UTF-8
dc.subject экологичность pl_PL.UTF-8
dc.subject activity pl_PL.UTF-8
dc.subject life activity of personality pl_PL.UTF-8
dc.subject personality pl_PL.UTF-8
dc.subject space pl_PL.UTF-8
dc.subject environment pl_PL.UTF-8
dc.subject sphere pl_PL.UTF-8
dc.subject eco-friendly pl_PL.UTF-8
dc.subject działalność pl_PL.UTF-8
dc.subject działalność życiowa osobowości pl_PL.UTF-8
dc.subject osobowość pl_PL.UTF-8
dc.subject środowisko pl_PL.UTF-8
dc.subject przestrzeń pl_PL.UTF-8
dc.subject sfera pl_PL.UTF-8
dc.subject nieekologiczny charakter pl_PL.UTF-8
dc.title Неэкологичность жизнедеятельности личности как психологическая проблема pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.3.29


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje