Problem pułapki średniego dochodu – perspektywa polska

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Zaremba, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem pułapki średniego dochodu staje się jednym z częściej podnoszonych tematów zarówno w literaturze popularnej, jak i naukowej. Dotyczy on sytuacji, w której dany kraj po osiągnięciu określonego poziomu rozwoju nie jest w stanie dłużej utrzymywać wysokiego tempa wzrostu. Celem artykułu jest analiza tego czy i jeśli tak, na ile Polska jest zagrożona wpadnięciem w pułapkę średniego dochodu. Celem artykułu jest zbadanie czy – a jeśli tak, to w jakim stopniu, groźba wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu dotyczy Polski. W celu realizacji tematu dokonano analizy literaturowej oraz analizy w oparciu o dane statystyczne dostępne w bazach danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) oraz Eurostatu. Na pytanie czy Polska jest narażona i czy wpadnie w pułapkę średniego dochodu należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, gdyż stan i prognozy dotyczące sytuacji w Polsce jednoznacznie wskazują, że charakteryzuje się ona szeregiem czynników determinujących i czyniących ją podatną na wpadnięcie w tę pułapkę. Z drugiej strony należy jednak zauważyć, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza Polska dokonała ogromnej zmiany, restrukturyzując i całkowicie zmieniając swoją gospodarkę. Tym samym nie można wykluczyć, że być może w kolejnych latach będziemy świadkami kolejnej wielkiej zmiany, tak by nie zmarnować szans rozwojowych i ostatecznie osiągnąć nadrzędny cel, jakim jest zbudowanie dostatniego, silnego państwa z mocną gospodarką opartą na solidnych fundamentach.
The problem of middle income traps has become one of the most frequently discussed subjects in both popular and scientific literature. It refers to a situation in which a given country, after reaching a certain level of development, is no longer able to sustain a high growth rate. The aim of the article is to analyze whether and if so, how much is Poland at risk of falling into the trap of average income. The aim of the article is to investigate whether – and if so to what extent – the threat to fall into the trap of average income concerns Poland. A literature analysis and analysis based on the statistical data available in the International Monetary Fund (IMF) and Eurostat databases were carried out for this purpose. The question of whether Poland is vulnerable and whether it will fall into the trap of average income should be answered positively because the state and forecasts of the situation in Poland clearly indicate that it is characterized by a number of factors determining and making it susceptible to fall into this trap. On the other hand, however, it should be noted that over the last quarter century Poland has made a huge step forward, restructuring and completely changing its economy. It cannot be ruled out that in the years to come we will see another great change so as not to waste our chances of development and ultimately achieve the ultimate goal of building a prosperous, strong state with a solid economy based on solid foundations.
Opis
Słowa kluczowe
pułapka średniego dochodu , polityka makroekonomiczna , ekonomia rozwoju , middle income trap , macroeconomic policy , development economics
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 243–256