Repozytorium UR

Inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w sprawie gromadzenia materiałów do historii Galicji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sierżęga, Paweł
dc.date.accessioned 2018-03-19T11:49:32Z
dc.date.available 2018-03-19T11:49:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 3/2017, s. 414–438 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-487-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3409
dc.description.abstract W okresie dwudziestolecia międzywojennego Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie zaliczał się do ścisłego grona najlepiej wyposażonych i zarządzanych bibliotek w kraju. Jedną ze strategii rozwoju Ossolineum była zainicjowana przez jego ówczesnego dyrektora akcja pozyskiwania zbiorów służących rozwojowi badań historyczno-literackich. Z czasem doświadczenia archiwalne i biblioteczne pracowników Zakładu sprzyjały podejmowaniu nowych wyzwań. W latach 30. XX w. zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania programu służącego poszukiwaniu materiałów i źródeł archiwalnych do dziejów Galicji. Ostatecznie w 1937 r. ZNiO, we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i działającym we Lwowie Towarzystwem Naukowym, podjął się zbierania materiałów prywatnych do historii społeczno-gospodarczej, politycznej i kultury terytoriów dawnego zaboru austriackiego. W tekście zostały zaprezentowane dokumenty znajdujące się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu pod sygnaturą rkps. 14070/II. Pisma dotyczące gromadzenia przez Ossolineum materiałów związanych z Galicją. Sprawozdania, protokoły, korespondencja (ss. 546). Z tego bogatego zbioru zostały wybrane: pismo Andrzeja Lubomirskiego będące zaproszeniem do udziału w zebraniu; protokół posiedzenia z dnia 16 marca 1937 r.; list Franciszka Bujaka stanowiący integralną część protokołu; referat Kazimierza Tyszkowskiego wygłoszony w trakcie spotkania oraz skierowana w tej sprawie do społeczeństwa Odezwa ZNiO. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the interwar period the Ossolineum in Lviv was among the best-equipped and best-managed libraries in the country. One of the strategies for its development was initiated by its director at that time action of obtaining collections serving for the development of historic-literary studies. In time archive and librarian experiences of the Ossolineum employees favoured undertaking new challenges. In the 1930s attention was drawn to the need of elaborating a program for obtaining archival materials and sources for the history of Galicia. Finally in 1937 the Ossolineum in cooperation with the Scientific Society undertook the task of collecting private materials for the socio-economic and political history as well as the culture of the area of the former Austrian annexed territory. This text presents documents form the Ossolineum Library in Wrocław with signature rkps. 14070/II. Documents concerning the Ossolineum gathering materials connected with Galicia. Reports, minutes, correspondence (pp.546). From this rich collection the following have been selected, the document by Andrzej Lubomirski inviting to participate in the meeting; meeting minutes from 16th March 1937; Franciszek Bujak’s letter being an integral part of the minutes; Kazimierz Tyszkowski’s paper presented during the meeting and the Ossolineum manifest in this matter directed to the society. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject Zakład Narodowy im. Ossolińskich pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Ossolineum pl_PL.UTF-8
dc.title Inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w sprawie gromadzenia materiałów do historii Galicji pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2017.3.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje