Repozytorium UR

„W sprawie ruskiej” Platona Kosteckiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Świątek, Adam
dc.date.accessioned 2018-03-19T11:43:13Z
dc.date.available 2018-03-19T11:43:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 3/2017, s. 350–413 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-487-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3408
dc.description.abstract Artykuł zawiera edycję krytyczną rękopisu Platona Kosteckiego pt. „W sprawie ruskiej” z 1863 r., znajdującego się w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka. Tekst ten, najprawdopodobniej nigdy nieopublikowany, stanowi interesującą analizę stanu świadomości galicyjskich Rusinów na początku lat 60. XIX w. Autor nie tylko ukazuje idee i postawy polityczne popularne wśród ruskich elit, ale także podejmuje się zadania szukania odpowiedzi na pytanie o przyczyny niechęci Rusinów do Polaków oraz proponuje rozwiązania mające zmienić ów stan rzeczy. W opracowaniu krytycznym rękopisu starano się omówić takie zagadnienia jak: sylwetka autora, cytowalność rękopisu w literaturze przedmiotu, problem datacji, struktura dokumentu, ważniejsze tezy, powody nieopublikowania autografu, kwestie edytorskie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article contains a critical edition of the manuscript by Plato Kostecki entitled “W sprawie ruskiej” from 1863 placed in the Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine named by W. Stefanyk. This text, probably never published, is an interesting analysis of the awareness of the Galician Ruthenians at the beginning of the 1860s. The author not only shows ideas and political attitudes popular among Ruthenian elites but also he undertakes the task of searching for answers to the question about the causes for Ruthenians’ dislike towards Poles and he suggests solutions aiming at changing this state of affairs. In the critical edition of this manuscript attempts have been made to discuss such issues as the author, references to the manuscript in literature on the subject, the problem of dating, most important theses, reasons for not publishing the manuscript, editorial issues. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Platon Kostecki pl_PL.UTF-8
dc.subject Rusini pl_PL.UTF-8
dc.subject stosunki polsko-ruskie pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject lata 60. XIX w. pl_PL.UTF-8
dc.subject Plato Kostecki pl_PL.UTF-8
dc.subject Ruthenians pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish-Ruthenians relations pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject 1860s. pl_PL.UTF-8
dc.title „W sprawie ruskiej” Platona Kosteckiego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2017.3.15


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje