Development of a field-based earthworm mark-release-recapture technique for biomonitoring

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lowe, Christopher Nathan
Butt, Kevin Richard
Cheynier, Kevin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Biomonitoring in soil systems presents difficulties in retrieval and differentiation of test organisms from local populations. The aim of this study was to develop a simple method of in situ containment and efficient retrieval of earthworms. Visible Implant Elastomer (VIE) tags were used to identify earthworms Lumbricus rubellus and Aporrectodea caliginosa introduced to unpolluted pasture or a polluted site. Containment PVC tubes of different height (inserted differently into the soil and covered or not covered by a mesh) were used. Highest recovery rates for both species came from use of 0.3 m tubes (100% for A. caliginosa and 71% for L. rubellus). This study confirmed the feasibility of using VIE tags to identify and aid recovery of introduced earthworms from field experiments. Results suggested that recovery rates were influenced by behavioural differences in ecological groupings and site-specific factors. There is scope for further improvement in the tagging procedure, mortality assessment and investigation of containment for earthworms.
Biomonitoring systemów glebowych stwarza trudności w odnajdywaniu i odróżnianiu organizmów testowych od miejscowych populacji. Celem badań było opracowanie prostej metody zatrzymywania dżdżownic in situ oraz ich skutecznego odnajdywania. Oznaczone implantem VIE dżdżownice: epigeiczny Lumbricus rubellus i endogeiczny Aporrectodea caliginosa wprowadzono do nie zanieczyszczonego pastwiska lub terenu zanieczyszczonego. Stosowano ograniczenia z rury PVC o różnej wysokości i głębokości wprowadzenia w glebę, a także zamknięte lub nie. Najwyższe wskaźniki odzysku dla obu gatunków pochodzą z zastosowania rur 0,3 m (100% w przypadku A. caliginosa i 71% w przypadku L. rubellus). Zastosowanie pokrywy siatkowej (próba 2) nie poprawiło odzysku A. caliginosa, ale zwiększyło odzysk L. rubellus z 0% do 70% w nieskażonej glebie. Badanie potwierdziło możliwość polowego użycia znaczników VIE w celu identyfikacji i odzyskiwania dżdżownic. Wyniki sugerują, że na współczynniki odzyskiwania wpływ miały różnice zachowań w grupach ekologicznych i czynniki specyficzne dla danego obszaru. Stwierdzono konieczność dalszych badań nad poprawą procedury znakowania, oceny śmiertelności i możliwości zatrzymywania dżdżownic wprowadzanych do gleby.
Opis
Słowa kluczowe
containment , earthworms , ecotoxicology , in situ experiment , VIE tagging , izolacja , dżdżownice , ekotoksykologia , eksperyment in situ , znakowanie VIE
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 1 (2017), s. 33–40