Kilka uwag o archeologii funeralnej w Polsce

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Czopek, Sylwester
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Instytut Archeologii UR
Abstrakt
Artykuł traktuje o tzw. archeologii funeralnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć tę część archeologii, która zajmuje się badaniem i interpretacją grobów oraz cmentarzysk. Autor dokonuje krótkiego przeglądu traktowania tego typu źródeł w polskiej archeologii. Następnie zwraca uwagę na interdyscyplinarny charakter tej subdyscypliny – archeologii funeralnej (antropologia, etnologia, religioznawstwo, historia). Zaawansowanie badań poszukujących w źródłach archeologicznych uniwersalnych treści interpretacyjnych może prowadzić do wydzielenia nowej dyscypliny – „funerologii”.
The article discusses the so-called funeral archaeology. This term applies to the field of archaeology that studies graves and cemeteries. The author briefly reviews the treatment of these kinds of sources in Polish archaeology. Then he points out the interdisciplinary character of this subdiscipline – funeral archaeology (anthropology, ethnology, religious studies, history). The advancement of the research that seeks universal essence in archaeological sources may lead to establishing a new discipline – “funerology”.
Opis
Słowa kluczowe
archeologia , grób , cmentarzysko , obrządek pogrzebowy
Cytowanie