Zakres podmiotowy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Hadała, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono kluczowe kwestie dotyczące zakresu podmiotowego ustawy z 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przedstawiono różne definicje cudzoziemca, które można wyodrębnić na gruncie polskiego ustawodawstwa. Ponadto wskazano rozgraniczenie cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego od pozostałych cudzoziemców. W dalszej części artykułu krótko scharakteryzowano wyłączenia zawarte w ustawie, czyli wszystkie czynności, które prowadzą do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, a nie wymagają uzyskania stosownego zezwolenia.
This article will contain the key issues of subjective scope of the Act of 20 March 1920 Real estate acquisition by foreigners. First of all, I will present different definitions of a foreigner, which can be extracted under the Polish legislation. In addition will be indicated demarcation alien from the European Economic Area from the other foreigners. The rest of the article will contain a brief description of the exemptions contained in the Act, i.e, all activities that lead to the acquisition of real estate by a foreigner and does not require a relevant permit.
Opis
Słowa kluczowe
cudzoziemiec , nabycie , nieruchomość , foreigner , acquisition , property
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 151–170