Repozytorium UR

Zajęcie nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kościółek, Anna
dc.date.accessioned 2017-10-09T12:45:41Z
dc.date.available 2017-10-09T12:45:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 27–42 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3029
dc.description.abstract Tematem opracowania jest analiza wpływu ostatnich zmian legislacyjnych realizujących kolejne etapy informatyzacji postępowania cywilnego na problematykę zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej. Analiza ta w pierwszej kolejności obejmuje wpływ zmian wprowadzonych na mocy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw na realizację spoczywającego na komorniku obowiązku wezwania dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Przeprowadzane w tym zakresie rozważania koncentrują się na kwestii dopuszczalności zastosowania doręczeń dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dla celów doręczenia wezwania. Kolejnym rozważanym w niniejszym opracowaniu zagadnieniem jest zmiana w zakresie formy czynności polegającej na złożeniu przez komornika wniosku do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Zmiana ta jest efektem wejścia w życie ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która nakłada na komornika obowiązek składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The following paper include analysis of the impact of recent legislative changes, implementing next stages of informatization of civil proceedings, on the issue of seizure of immovable property. This analysis first includes the impact of the changes enforced under the Act of 10 July 2015 amending the Civil Code, the Code of Civil Procedure and some other legal acts on the court bailiff’s obligation to order the debtor to immediately pay the debt under the pain of description and value estimation of the property. This part focuses on the possibility of delivering the call for payment to the debtor via the ICT system. Another part of the analysis presents reflections on the change in the form of submissions for entry into a land and mortgage register. This change results from the Act of 15 January 2015 amending the Code of Civil Procedure and some other legal acts, which requires the court bailiff to lodge the submission with the use of the ICT system. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zajęcie nieruchomości pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyzacja postępowania cywilnego pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiany legislacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject seizure of immovable property pl_PL.UTF-8
dc.subject informatization of civil proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject legislative changes pl_PL.UTF-8
dc.title Zajęcie nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2017.20.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje