Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako narzędzia służącego kreowaniu jakości życia Inwentaryzacja obiektów w wybranych powiatach województwa podkarpackiego w kategorii: turystyka, zdrowie, ekotechnologie

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Herbert, Jarosław
Żegleń, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Praca prezentuje kwestie związane z oceną potencjału turystycznego pięciu powiatów województwa podkarpackiego (lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego) w aspekcie jego wpływu na jakość życia mieszkańców terenów recepcyjnych. Celem pracy jest uwypuklenie znaczenia zasobów przyrodniczo-kulturowych badanego obszaru poprzez wyodrębnienie trzech kategorii obiektów (turystyka, zdrowie, ekotechnologie), mających duży wpływ na postrzeganie danego obszaru zarówno przez turystów, jak i mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Wyniki badań mogą stanowić przyczynek do podjęcia działań mających na celu zapewnienie dostępu do infrastruktury turystycznej, nie tylko mieszkańcom powiatów objętych inwentaryzacją, ale również potencjalnym inwestorom, lokalnym przedsiębiorcom z różnych branż, a zwłaszcza tych związanych z turystyką, ekotechnologiami i zdrowiem. Uzyskane informacje pozwolą na stworzenie całościowego obrazu zasobów turystycznych i kulturowych badanego obszar
Opis
Słowa kluczowe
potencjał , turystyka , zdrowie , ekotechnologie , jakość życia
Cytowanie
Herbert J., Żegleń P., 2017, Ocena potencjału przyrodniczo-kulturowego jako narzędzia służącego kreowaniu jakości życia Inwentaryzacja obiektów w wybranych powiatach województwa podkarpackiego w kategorii: turystyka, zdrowie, ekotechnologie, Młoda Humanistyka 2/2017