Linguistische Analyse von verbalen Gruppen der deutschen Fachsprache des Rechnungswesens am Beispiel der International Accounting Standards

Obrazek miniatury
Data
2017-09-29
Autorzy
Mazur-Łyp, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Temat niniejszej dysertacji to: „Lingwistyczna analiza grup werbalnych występujących w niemieckim, specjalistycznym języku rachunkowości, na przykładzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)/International Accounting Standards (IAS)”. Niniejsza praca podejmuje próbę opisu i analizy obszaru badawczego, jakim są grupy czasownikowe występujące w niemieckim języku rachunkowości. Korpusem badawczym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) / International Accounting Standards (IAS). W przeprowadzonych badaniach wykorzystano zarówno metodę ilościową, jak i jakościową. W części praktycznej dysertacji użyto metody deskryptywnej. Celem dysertacji jest przedstawienie właściwości wybranych elementów gramatyki, w tym przypadku grup werbalnych, występujących w systemie niemieckiego języka rachunkowości. W pracy zastosowano częściowo schemat podziału grup werbalnych zamieszczony w „Gramatyce języka niemieckiego“/„Grammatik der deutschen Sprache“ wydanej przez Gisela Zifonun, Ludger Hoffmann oray model analizy czasów opracowany przez Mariolę Wierzbicką i Dorothee Schlegel. Przeprowadzona i przedstawiona analiza grup werbalnych występujących w niemieckim specjalistycznym języku rachunkowości nakreśla strukturę tych grup, a wyniki badań uwidaczniają istotną rolę, jaką grupy te odgrywają w języku specjalistycznym. Grupy werbalne jako jeden ze środków składniowych przyczyniają się na płaszczyźnie syntaktycznej do rzeczowego, neutralnego i obiektywnego prezentowania rzeczywistości pozajęzykowej.
The subject of the dissertation is: "Linguistic analysis of verb groups in the German specialized language of accounting, on the example of International Accounting Standards (IAS)". This work attempts to describe and analyze the research area which is the verbal groups in the German language of accounting. The following verbal groups are discussed: tense, voice, mood, modal verbs, and modal infinitive constructions of the verb. The research corpus is the International Accounting Standards (IAS). Using quantitative and the qualitative methods the dissertation attempts to examine the frequency of occurrence of certain verbal groups in German specialist language of accountancy and tries to present the specific features of use on the syntactic and semantic planes. Taking into account the need to present the subject of this study in a systematic and transparent way, the empirical part of the work is partially based on the scheme of the division of verbal groups found in the Grammatik der deutschen Sprache by G. Zifonun/ L. Hoffmann. For the sake of clarity and systematicity, the analysis of tenses in the International Accounting Standards was, in part, based on the model developed by M. Wierzbicka and D. Schlegel. The analysis of verbal groups found in the German specialist language of accounting, conducted and presented in this work, outlines the structure of these groups and the results of the study show the important role that these groups play in the specialist language. Considering the functionality of the specialized language of accounting at the level of syntax, verbal groups, as one of the syntactic tools, contribute to the neutral and objective presentation of extra-linguistic reality.
Opis
Słowa kluczowe
Język specjalistyczny , grupy werbalne , właściwości jęz. Specjalistycznych , specialist languages , verb groups , features of specialist languages
Cytowanie