Repozytorium UR

Assessment of a sitting position by means of a kyphotisation indicator in the professionally active people

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gruca, Maria
dc.contributor.author Saulicz, Edward
dc.date.accessioned 2017-06-19T09:33:15Z
dc.date.available 2017-06-19T09:33:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 2 (2016), s. 183–192 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2574
dc.description.abstract Introduction. The development of modern technology has changed human lifestyle from active to passive (sitting). According to many authors, prolonged sitting is a risk factor for overextension and painful conditions of the spine. However, it seems that this relationship can only occur in conjunction with other factors. The aim of this study is to assess a sitting position using a kyphotisation indicator constructed by the author. Material and methods. The study included 372 people living and working professionally in the Silesian Voivodeship. The research program consisted of an interview survey and measurements the length of the spine projections, which provided the calculation of a kyphotisation indicator. Results. The conducted assessment showed that the examined people receive automatically a kyphotic sitting position and this postural habit is moved to a standing position. In addition, the study highlighted the 2 types of habitual sitting positions, one with a higher kyphotisation indicator and the other with a lower kyphotisation indicator, reflecting the “dynamic” sitting and searching a comfortable (antalgic) sitting position by the researched people. Conclusions. A kyphotic sitting position is a risk factor for overextension and painful conditions of the spine, and the kyphotisation indicator can be a useful tool for further clinimetric research regarding a sitting position. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wstęp. Rozwój nowoczesnych technologii zmienił tryb życia człowieka z aktywnego na pasywny (siedzący). Zdaniem wielu autorów długotrwałe siedzenie stanowi czynnik ryzyka dolegliwości przeciążeniowo-bólowych kręgosłupa. Wydaje się jednak, że ta zależność może wystąpić dopiero w połączeniu z innymi czynnikami. Celem niniejszej pracy jest ocena pozycji siedzącej za pomocą skonstruowanego autorsko wskaźnika kyfotyzacji. Materiał i metody. Badaniami objęto 372 osoby mieszkające i pracujące zawodowo w województwie śląskim. Program badawczy składał się z ankiety wywiadu oraz pomiarów długości projekcyjnych kręgosłupa, na podstawie których obliczono wskaźniki kyfotyzacji. Wyniki. Przeprowadzona ocena pokazała, że badane osoby przyjmują automatycznie kyfotyczną pozycję siedzącą i ten posturalny nawyk przenoszą do pozycji stojącej. Ponadto badania zwróciły uwagę na 2 rodzaje siadu nawykowego: jeden o wyższym wskaźniku kyfotyzacji a drugi o niższym wskaźniku kyfotyzacji, co świadczy o „dynamicznym” siedzeniu i poszukiwaniu przez badanych pozycji siedzącej komfortowej (antalgicznej). Wnioski. Kyfotyczna pozycja siedząca stanowi czynnik ryzyka dolegliwości przeciążeniowo-bólowych kręgosłupa, zaś wskaźnik kyfotyzacji może być przydatnym narzędziem klinimetrycznym do dalszych badań pozycji siedzącej. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject clinimetrics pl_PL.UTF-8
dc.subject kyphotisation indicator pl_PL.UTF-8
dc.subject sitting position pl_PL.UTF-8
dc.subject overextension and painful conditions of the spine pl_PL.UTF-8
dc.subject maladaptive postural behaviour pl_PL.UTF-8
dc.subject klinimetria pl_PL.UTF-8
dc.subject wskaźnik kyfotyzacji pl_PL.UTF-8
dc.subject pozycja siedząca pl_PL.UTF-8
dc.subject dolegliwości przeciążeniowo-bólowe kręgosłupa pl_PL.UTF-8
dc.subject maladaptacyjny behawior posturalny pl_PL.UTF-8
dc.title Assessment of a sitting position by means of a kyphotisation indicator in the professionally active people pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Ocena pozycji siedzącej za pomocą wskaźnika kyfotyzacji u osób aktywnych zawodowo pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.2.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje