Repozytorium UR

Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puchalska, Monika
dc.date.accessioned 2017-06-19T09:17:14Z
dc.date.available 2017-06-19T09:17:14Z
dc.date.issued 2017-06-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2573
dc.description.abstract Mobilność ludności z województwa podkarpackiego nie jest zjawiskiem nowym, jednakże wejście Polski do Unii Europejskiej w zasadniczy sposób wpłynęło na dynamikę i intensywność strumieni migracyjnych mieszkańców Podkarpacia, ich preferencje w wyborze krajów docelowych, a także na zachowanie migrantów. Każda decyzja migracyjna niesie za sobą zmiany zarówno pozytywne jak i negatywne wpływające na funkcjonowanie gospodarstwa domowego czy rodziny powodując dezorganizację w coraz większych strukturach: społeczności lokalnej, gminy, regionu, dochodząc do całego województwa kraju wysyłającego czy kraju docelowego. Całość zagadnień skupia się wokół funkcjonowania migranta jako jednostki na tle społeczno-ekonomicznych czynników wypychających z Podkarpacia oraz czynników przyciągających do Niemiec. Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom związanym z podtrzymywaniem więzi z krajem pochodzenia i uczestnictwem w życiu społecznym w Niemczech, a także skutkom emigracji zarobkowej. Poruszane problemy z punktu widzenia jednostki dotyczą jej sytuacji społeczno-zawodowej, kontynuacji bądź zahamowania zjawisk patologicznych wśród migrantów takich jak: alkoholizm, narkomania, bezdomność czy prostytucja. Głównymi aspektami poruszonymi na poziomie gospodarstwa domowego i rodziny są problemy eurosieroctwa, II pokolenia emigrantów oraz sytuacja starzejących się rodziców migrantów. Istotnym zagadnieniem są konsekwencje na poziomie społeczności lokalnej, które dotyczą drenażu mózgów oraz wpływu transferów pieniężnych na zasobność migracyjnych gospodarstw domowych pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The mobility of people from Podkarpackie Voivodeship is not a new issue, however Poland's entry into the European Union had a profund effect on dynamics and intensity of migration streams from Podkarpacie, preferences of immigrants regarding destination countries and their behaviour abroad. Every single migration decision brings positive and negative changes that affect households and families and can disorganize local communities, regions, voivodeships and sending and receiving countries. One of the key perspectives focuses on the effects of labour migration and on maintaining strong ties between individuals and home country and taking part on activities in local German community. The main issue from the individual point of view refers to their social and career situation. It is relevant to find out if and how the migration can impact on their jobs prospects or cause qualification depreciation. Moreover it is to explore how the migration can lead to deterioration or improvement of their health and development, continuation or stopping of pathology problems typical for immigrants like: alcoholism, drug addition, homelessness and prostitution. Main aspects at the level of household and family are problems of Euro-orphans, 2nd immigrant generation and the situation of senescent parents in the home country. A very important issue are also the effects of migration on the level of local community that concern brain drain and the impact of money transfers on the wealth of migration housholds. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject migracja pl_PL.UTF-8
dc.subject emigracja pl_PL.UTF-8
dc.subject Podkarpacie pl_PL.UTF-8
dc.subject patologia pl_PL.UTF-8
dc.subject eurosieroctwo pl_PL.UTF-8
dc.subject II pokolenie emigrantów pl_PL.UTF-8
dc.subject migration pl_PL.UTF-8
dc.subject immigration pl_PL.UTF-8
dc.subject Podkarpackie Voivodeship pl_PL.UTF-8
dc.subject pathology pl_PL.UTF-8
dc.subject Euro-orphans pl_PL.UTF-8
dc.subject II immigrant generation pl_PL.UTF-8
dc.title Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Migration from Podkarpacie to Germany. Causes, process and results. pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje