Repozytorium UR

Assessment of mobility, body balance and risk of fractures in the elderly

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka
dc.contributor.author Wilmowska-Pietruszyńska, Anna
dc.contributor.author Wiśniowska, Agnieszka
dc.contributor.author Guzik, Agnieszka
dc.contributor.author Drużbicki, Mariusz
dc.contributor.author Sozański, Bernard
dc.date.accessioned 2017-06-19T08:29:27Z
dc.date.available 2017-06-19T08:29:27Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 2 (2016), s. 134–147 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2569
dc.description.abstract Introduction. In recent years, we have seen significant changes in the highly dynamic process of ageing amongst the population of Europe, leading to increasing life expectancy. Prolonging the life of the elderly, in which full independence and functional performance are maintained, is a challenge facing modern medicine. It is necessary to take actions to improve health and quality of life during old age. Purpose. The aim of this research is to assess the differences in mobility level and static/dynamic balance, as well as the risk of bone fractures between people aged 50 and 65 years and the elderly aged between 66 and 80 years. An analysis of the suitability of selected clinical tests is conducted to assess the above mentioned parameters. Material and methods. The study included a group of 200 randomly selected people living in Rzeszow, a city in southeastern Poland, who were aged between 50 and 80 years. All the results of the research, which ultimately involved 138 people – 103 women and 35 men – have been analysed. To assess the mobility and static/dynamic balance, the following clinical tests were used: Timed Up and Go, Functional Reach, Tandem Stance, Tandem Walk and Tandem 180° Pivot. For the assessment of fracture risk, the Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) calculator was used, while the data were collected on the basis of direct interviews. Results. It was found that, with age, the frequency of dynamic balance, mobility disorders and the risk of bone fractures significantly increase. In a group of people aged 66 to 80 years, a decrease in the efficiency level of mobility and balance was observed in 30% of respondents on average, depending on the kind of functional test used (20-60%), in relation to people whose age did not exceed 65 years. Conclusions. It is necessary to take preventive actions, especially amongst a group of people aged over 65 years, in order to improve functional efficiency and balance, thereby reducing the risk of fractures. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwujemy w Europie postępujący z dużą dynamiką proces starzenia się ludności. Wobec stałego wzrostu średniej długości życia zadaniem współczesnej medycyny staje się wydłużenie czasu życia w pełnej niezależności, a co za tym idzie sprawności funkcjonalnej osób starszych. Koniecznością jest podjęcie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w okresie starości. Cel pracy. Celem pracy jest ocena różnic w poziomie mobilności, równowagi statycznej i dynamicznej oraz ryzyka złamania kości pomiędzy osobami w wieku 50–65 lat a osobami starszymi w wieku 66–80 lat, jak również analiza przydatności wybranych testów klinicznych do oceny wyżej wymienionych parametrów. Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 200 losowo wybranych osób zamieszkujących teren miasta Rzeszowa (południowo-wschodni region Polski), w wieku 50–80 lat. Ostatecznie analizie poddano kompletne wyniki badań 138 osób, w tym 103 kobiety i 35 mężczyzn. Do oceny mobilności, równowagi statycznej i dynamicznej wykorzystano testy kliniczne, w tym m.in.: Timed Up & Go Test, Functional Reach Test, Tandem Stance Test, Tandem Walk Test oraz Tandem Pivot 180°. Do oceny ryzyka złamania posłużono się kalkulatorem FRAX, a dane zebrano na podstawie wywiadu bezpośredniego. Wyniki. Stwierdzono, że wraz z wiekiem istotnie wzrasta częstość zaburzeń równowagi dynamicznej, mobilności oraz ryzyka złamania kości. W grupie osób w wieku 66–80 lat zaobserwowano obniżanie się poziomu sprawności w zakresie mobilności i równowagi u średnio 30% badanych, zależnie od rodzaju przeprowadzanego testu funkcjonalnego (20– 60%), w stosunku do osób, których wiek nie przekraczał 65 lat. Wnioski. Niezbędne jest podjęcie działań profilaktycznych, zwłaszcza w grupie osób powyżej 65 r.ż., mających na celu poprawę sprawności funkcjonalnej i równowagi, a tym samym obniżających ryzyko wystąpienia złamania. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject the elderly pl_PL.UTF-8
dc.subject balance disorder pl_PL.UTF-8
dc.subject risk of falling pl_PL.UTF-8
dc.subject osoby starsze pl_PL.UTF-8
dc.subject zaburzenia równowagi pl_PL.UTF-8
dc.subject ryzyko upadku pl_PL.UTF-8
dc.title Assessment of mobility, body balance and risk of fractures in the elderly pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Ocena mobilności, równowagi ciała oraz ryzyka złamania u osób starszych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.2.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje