Modelowanie fizyczne układów mechatronicznych w środowisku SIMULINK-SIMSCAPE

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Szabłowski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono problematykę projektowania modeli fizycznych w środowisku Simulink-Simscape na przykładzie elektrycznego układu napędowego z silnikiem DC. Zaprezentowano dwa różne rozwiązania modeli oraz przeprowadzono badania symulacyjne napędu w stanie nieustalonym. Wskazano wartości dydaktyczne projektowania i badania układów mechatronicznych z wykorzystaniem metodyki Model-BasedDesign w kształceniu studentów mechatroniki.
The thesis focuses on the design of physical models in the Simulink-Simscape environment on the example of an electric drive unit equipped with a DC engine. Two different solutions of models havebeen presented and simulation studies in a transient state drive have been carried out. The thesis indictes the didactic value of the design and the testing of mechtronic systems with the use of the Model-BasedDesign methodology in the teaching of mechtronics students.
Opis
Słowa kluczowe
Simulink , Simscape , modelowanie fizyczne , symulacja , physical modeling , simulation
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 218–223