Repozytorium UR

Kultura pracy komponentem aksjologii dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piątek, Tadeusz
dc.date.accessioned 2017-06-07T10:36:23Z
dc.date.available 2017-06-07T10:36:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 77–86 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2494
dc.description Artykuł powstał przy współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego – Pracownia Ergonomii i Organizacji Pracy). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dydaktyka przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych jako subdyscyplina dydaktyki ogólnej czy też w szerszym subdyscyplina pedagogiki czy też andragogiki to zbiór różnego typu strategii nauczania opartych na zasadach, metodach i formach nauczania. Należy jednak zaznaczyć, że z triady celów „dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych”: wiadomości, umiejętności, postawy – postawy jako cel wychowawczy wydają się być najważniejsze. Postawy związane są z wartościami, a na wartościach opiera się kultura człowieka w tym kultura pracy, techniczna, informacyjna itd. Kultura człowieka to system postaw człowieka wobec podmiotu tych postaw. W artykule omówiono wybrane aspekty aksjologii szkoły z punktu widzenia kultury pracy i dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Teaching subjects information and – communication as a sub-discipline of general didactics or in the wider sub-discipline of pedagogy or andragogy is a collection of various types of teaching strategies based on the principles, methods and forms of teaching. It should be noted, however, that the objectives of the triad “teaching information and objects – communication”: knowledge, skills, attitude – attitude as an educational aim seems to be the most important. Attitudes are related to the values and the values based on human culture in the work culture, technical information, etc. Culture is a system of human attitudes towards the human body these attitudes. The article discusses some aspects of axiology school in terms of work culture and information and teaching subjects – communication. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kultura pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka TIK pl_PL.UTF-8
dc.subject aksjologia edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject work culture pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject education axiology pl_PL.UTF-8
dc.title Kultura pracy komponentem aksjologii dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Work culture component axiology teaching in the field of information and - communication pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.9
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje