Wykorzystanie funduszy UE w ramach perspektywy 2007–2013 a możliwości pozyskania środków w ramach perspektywy 2014–2020 na przykładzie wybranej gminy z województwa podkarpackiego

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lichota, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 i możliwości aplikowania o środki w ramach perspektywy finanso¬wej 2014–2020 przez jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono również przykład gminy z województwa podkarpackiego, która aktywnie pozyskuje środki unijne. W artykule został zapre¬zentowany stan wykorzystania funduszy unijnych w Polsce oraz osiągnięte podstawowe efekty rze¬czowe w ramach całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozwoliło to dokonać oceny zasadności realizacji projektów. Jednocześnie przedstawiono możliwości pozyskania środków przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Od początku uruchomienia programów do dnia 29 maja 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę dofinansowania 616 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 361 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 285,1 mld zł, co stanowi 100,7% alokacji na lata 2007–2013. Wartość wydatków w części dofinansowania UE wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 283,1 mld zł. Założone wskaźniki produktu i rezultatu w większości zostały osiągnięte. W artykule zostały zestawione inwestycje zrealizowane przez gminę Kamień przy udziale dofinansowania pochodzącego ze środków UE, jak również wspomniano o innych dotacjach, progra¬mach i funduszach, z których skorzystała gmina. Zagregowane dane finansowe dotyczące zrealizo-wanych inwestycji zostały zestawione z budżetem gminy. W artykule wskazano również bariery związane z aplikowaniem o fundusze unijne. Jedną z nich jest niewątpliwie ograniczony budżet każdej jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania inwestycji. Kolejną barierę stanowi obawa potencjalnych beneficjentów, co do możliwości wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z regulaminu konkretnego naboru wniosków i umowy o dofinansowanie.
The article aims to present and evaluate the use of EU funds in the 2007–2013 financial per¬spective and the possibility of applying for funds within the financial perspective 2014–2020 by the local government units on the example of the Podkarpackie Province. In the article was presented the state of using EU funds in Poland and assumed material project indicators throughout the Regio¬nal Operational Programme of the Podkarpackie Region for 2007–2013 by local government units. This made possible to assess the merits of the projects. The article shows the possibility of obtaining funds by local governments in the financial perspective 2014–2020. Since the launch of the program since 29 May 2016 were submitted 302.4 thousand appli¬cations for the total amount 616 million zł. In the same period was signed with beneficiaries 106 361 grant agreements for the amount of funding part of the EU 285.1 million zł, which represents 100.7% of the allocation for 2007–2013. The value of the expenditure in the EU co-financing of eligible applications for payments amounted to 283.1 billion zł. Founded output and result indicators have mostly been achieved. The article summarizes the investments carried out by the Community Kamień with the par¬ticipation of refinancing from the EU funds, as also mentioned other grants, programs and funds, which were benefited. Aggregated financial data on investments were summarized from the budget of the Commune. The article also identifies the barriers associated with applying for the EU funds e.g. the limited budget of a local government, the fear of potential beneficiaries about the obligations in the regula¬tions and the grant agreement.
Opis
Słowa kluczowe
programy regionalne , województwo podkarpackie , fundusze europejskie , fundusze strukturalne , regional programmes , Podkarpackie Province , EU funds , European funds , structural funds
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 251–263