Repozytorium UR

Gospodarka niskoemisyjna jako podstawa rozwoju regionu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jankiewicz, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-05-27T12:48:37Z
dc.date.available 2017-05-27T12:48:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 160–167 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2462
dc.description.abstract Polska, już od kilkudziesięciu lat odnotowuje wzrost gospodarczy. Jednak, cały czas poziom PKB per capita znacznie odbiega od poziomu w krajach wysoko rozwiniętych. Znacznie gorzej jest z rozwojem, którego tempo było niższe niż wzrostu gospodarczego. Dlatego mamy m.in. duży poziom ubóstwa, problem z zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych i zdrowot¬nych, czy relatywnie wysokie obciążenia podatkowe osób o najniższych dochodach. W następnej dekadzie średnie tempo przyrostu PKB może znacznie się zmniejszyć, ponieważ nie zbudowaliśmy trwałej przewagi konkurencyjnej. Dotychczasowy sukces zawdzięczamy głównie niskim kosztom pracy, a nie innowacyjności. Regiony, które chcą uzyskać długookresowe i wysokie tempo rozwoju gospodarczego muszą zbudować przewagę opartą na nowoczesnych technologicznie produktach i usługach. Szansę taką stwarza gospodarka niskoemisyjna. Szczególnie, że w obecnej perspektywie finansowania (2014– 2020) UE przeznaczyła znaczne środki na działania związane z niskoemisyjnością. W artkule zwrócono uwagę na korzyści, jakie może uzyskać region po wdrożeniu gospodarki niskoemisyjnej. Dotyczą one m.in. zwiększenia lokalnej produkcji dóbr i usług, wzrostu zatrud¬nienia i średniego wynagrodzenia, poprawy jakości środowiska przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Stworzenie gospodarki niskoemisyjnej pozwoli więc na systema¬tyczny wzrost dobrobytu ludności oraz poprawę jakości życia osób mieszkających na terenie JST. Artykuł zawiera również syntetycznie zdefiniowane pojęcie gospodarki niskoemisyjnej oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract All the time GDP per capita is far from the level in developed countries. Much worse was with the development, which was lower than the rate of economic growth. That is why we have in Poland, among others, a high level of poverty, the problem with providing adequate housing and health con¬ditions, relatively high tax burden on people with the lowest incomes. In the next decade, the average growth rate of GDP may be significantly reduced because we have failed to build a sustainable com¬petitive advantage. The previous success was mainly due to low labor costs, rather than innovation. Regions that wish to obtain long-term and high rate of economic development must build an advantage based on modern technology products and services. A low emission economy creates the chance. Especially that in the current financing perspective (2014-2020) the EU has allocated consi¬derable resources for activities related to carbon efficiency. The article focuses on the benefits that region can get after the implementation of low emission economy. They concern, inter alia, the increase in local production of goods and services, growth in employment and average wages, improvement of the quality of the natural environment and en¬suring energy security. These benefits come down to sustainable economic development in the long term. Building a low emission economy will allow to systematically increase the well-being of the population and improve the quality of life of people living in the municipality. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zrównoważony rozwój gospodarczy pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka niskoemisyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable economic development pl_PL.UTF-8
dc.subject low-carbon economy pl_PL.UTF-8
dc.title Gospodarka niskoemisyjna jako podstawa rozwoju regionu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.1.12


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje