Repozytorium UR

Философия на защите человека. Идея человечности в новом гуманизме

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Степаненко, Ирина В.
dc.date.accessioned 2017-05-12T10:20:28Z
dc.date.available 2017-05-12T10:20:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Σοφια T. 16 (2016), s. 111–128 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2426
dc.description.abstract Autorka podejmuje pytanie o miejsce idei człowieczeństwa w kryzysie nowożytnego humanizmu. Kwestię tę rozważa w kontekście obrony przez filozofię idei człowieczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z modernizmu jako kultury „postludzkiej”. Warunkiem obrony jest zrozumienie i interpretacja współczesnego dyskursu społecznego i kulturowego oraz przezwyciężenie błędnych propozycji filozoficzno-antropologicznych humanizmu modernistycznego. Nowy program humanistyczny, odwołując się do „intuicji granicy”, miałby wyznaczać horyzont „ogólnoludzkich znaczeń”. Idea człowieczeństwa powinna przekształcić się z metafizycznej w permanentnie refleksyjną oraz zasadniczo dyskursywną. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author takes up the question of the place of the idea of humanity in the crisis of modern humanism. This issue is contemplated in the context of defending by the philosophy of the idea of humanity against the threats posed by modernism as a „posthuman” culture. The condition of defence is the understanding and interpretation of contemporary social and cultural discourse and the overcoming the false philosophical-anthropological proposals of modernist humanism. The new humanistic program, referring to the „intuition of limits”, would be define the horizon of „universal meanings”. The idea of the humanity should turn from the metaphysical into a permanent reflective and fundamentally discursive. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Autor pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject idea człowieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject rekonceptualizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject postludzka przyszłość pl_PL.UTF-8
dc.subject nowy humanizm pl_PL.UTF-8
dc.subject dyskurs filozoficzny pl_PL.UTF-8
dc.subject идея человечности pl_PL.UTF-8
dc.subject реконцептуализация pl_PL.UTF-8
dc.subject постчеловеческое будущее pl_PL.UTF-8
dc.subject новый гуманизм pl_PL.UTF-8
dc.subject философский дискурс pl_PL.UTF-8
dc.subject the idea of humanity pl_PL.UTF-8
dc.subject reconceptualization pl_PL.UTF-8
dc.subject posthuman future pl_PL.UTF-8
dc.subject new humanism pl_PL.UTF-8
dc.subject the philosophical discourse pl_PL.UTF-8
dc.title Философия на защите человека. Идея человечности в новом гуманизме pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Filozofia w obronie człowieka. Idea człowieczeństwa w nowożytnym humanizmie pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sofia.2016.16.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje