Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wilk, Sławomir
Pokrzywa, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Najważniejszym zadaniem badaczy zajmujących się wykluczeniem społecznym jest prawidłowa i rzetelna diagnoza problemów ludzi i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego oraz analiza wpływu tego zjawiska na różne obszary życia społecznego. Mimo wielu badań socjologicznych i ekonomicznych problematyka wykluczenia społecznego nie jest ciągle wystarczająco rozpoznana. Kwestią kluczową jest również identyfikacja działań mających na celu skuteczne zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego i jego negatywnych konsekwencji. Niniejszy tom prezentowanych rozpraw stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie. Publikacje zawarte w monografii zostały pogrupowane we wzajemnie przenikające się obszary, które dotyczą szerokiej refleksji nad zjawiskiem wykluczenia społecznego. Szczególną uwagę poświęcono wykluczeniu cyfrowemu, gdyż pomimo coraz większego dostępu do Internetu oraz rozwoju infrastruktury teleinformatycznej stanowi ono istotny problem dla milionów mieszkańców Polski oraz całej Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że wykorzystywanie nowoczesnych technologii w coraz większym stopniu warunkuje pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Ważne miejsce w publikacji zajmuje omówienie wybranych programów i działań zmierzających do minimalizacji wykluczenia społecznego.
Opis
Monografia pod redakcją Magdaleny Pokrzywy i Sławomira Wilka opisująca wymiary wykluczenia społecznego.
Słowa kluczowe
wykluczenie społeczne , ubóstwo , bieda , wykluczenie cyfrowe
Cytowanie
Pokrzywa M., Wilk S., (red.) Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań, Uniwersytet Rzeszowski, 2013