Repozytorium UR

Aplikacje mobline jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pieniążek, Marlena
dc.date.accessioned 2017-02-15T09:44:19Z
dc.date.available 2017-02-15T09:44:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 284–290 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2349
dc.description.abstract Dynamicznie rozwijająca się przestrzeń medialna oddziałuje nie tylko na naszą prywatną sferę życia codziennego, ale przekształca również nieomal wszystkie sfery funkcjonowania współczesnego człowieka. Media wykorzystywane w procesie dydaktycznym stają się codziennością, środowiskiem wychowawczym i edukacyjnym, w którym funkcjonuje zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Jednym ze środków dydaktycznych coraz częściej używanych na lekcjach są aplikacje mobilne zainstalowane na smartfonie, komputerze lub tablecie. Z jednej strony uatrakcyjniają zajęcia, z drugiej wymagają od nauczyciela kompetencji i pewnej biegłości w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Aplikacje mobilne mogą stać się doskonałym narzędziem nie tylko przekazywania wiedzy, ale i kształtowania wartości i postaw. Oczywiście wykorzystanie mediów w edukacji ma swoje mocne i słabe strony. Aby je zrównoważyć, potrzeba edukacji medialnej, która staje się niezbędna we współczesnej zmediatyzowanej szkole. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dynamically developing space of media interacts not only our private sphere of everyday life, but also converts almost all spheres of functioning of modern man. Media used in the didactic process become commonplace, environment upbringing and education, which functions both as a student and teacher. One of the means of didactic more and more frequently used in class mobile applications are installed on the smartphone, computer or tablet. On the one hand, more attractive classes on the other require a teacher's competence and skill to navigate in cyberspace. Mobile applications can be a perfect tool not only to transfer knowledge, but also of shaping values and attitudes. Of course, the use of media in education has its strengths and weaknesses, to get them to balance the need for media education, which is becoming indispensable in modern mediatization school. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject aplikacje mobilne pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja medialna pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject środki dydaktyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile applications pl_PL.UTF-8
dc.subject media education pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching aids pl_PL.UTF-8
dc.title Aplikacje mobline jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Mobile applications as a means of didactic from the perspective of media education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.36


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje