Indikátory kvality života seniorov študujúcich na Univerzite Tretieho Veku

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Šebo, Miroslav
Širka, Ján
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na katedre techniky a informačných technológií UKF v Nitre sa dlhoročne venujeme vzdelávaniu seniorov. Katedra otvorila niekoľko vzdelávacích programov pre seniorov. Medzi najpopulárnejšie patrí program Digitálna fotografia a kamera, Informačné technológie a Ľudové remeslá. Všetky programy už viac ako 10 rokov vedú rovnakí lektori. Lektori pri vzdelávaní seniorov dlhodobo sledovali ich motiváciu, prečo sa prihlásili študovať na univerzitu tretieho veku (U3V) a čo ich viedlo k výberu vzdelávacieho odboru, ale najmä, čo im dáva a čo pre nich znamená vzdelávanie na univerzite tretieho veku. Na základe týchto pozorovaní a analýz rozhovorov sme sa rozhodli podrobnejšie spracovať niektoré indikátory a potreby seniorov študujúcich na U3V. K analýze indikátorov kvality života seniorov sme použili neštandardizovaný dotazník, ktorý obsahoval 45 položiek. Dotazník tvorila kombinácia otvorených a uzatvorených položiek.
We have worked on the education of seniors for many years at the Department of Technology and Information Technology University in Nitra. The department launched several training programs for seniors. Folk Crafts, Digital photo and video camera and Information technologies are included among the most popular. All subjects are led by the same teachers since their beginnings. Lecturers long observed during the training the motivation why seniors signed up to study at the University of the Third Age (U3A), what led them to choose the correct education program, what is it giving them and what does education mean for them at this University of the Third Age. Based on these observations and analyzes of conversations, we decided to further analyze some of the needs and preferences of seniors studying at U3A. The analysis of indicators of quality of life of the seniors, we used a non-standardized questionnaire containing 45 questions. The questionnaire consisted of a combination of opened and closed questions.
Opis
Príspevok vznikol s podporou grantovej schémy KEGA 021UKF-4/2014
Słowa kluczowe
kvalita života , indikátory kvality života , univerzita tretieho veku , seniori , quality of life , seniors , indicators of quality of life , the University of the Third Age
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 102–107