Repozytorium UR

Koncepcja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole – geneza i celowość realizacji

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Obodyńska, Edyta
dc.date.accessioned 2017-02-13T13:26:19Z
dc.date.available 2017-02-13T13:26:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 57–63 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2318
dc.description.abstract Treść artykułu koncentruje się wokół zasadniczych pojęć w pedagogice zdrowia: edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Autorka podaje wyjaśnienia terminów, wskazuje na obowiązujące ustawy i dokumenty, w oparciu o które realizowane są koncepcje edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole, oraz uzasadnia konieczność harmonijnego ich wdrażania w system szkolny. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article focuses on the fundamental concepts of pedagogy of health, health education and health promotion. The author gives an explanation and clarification of terms ‘definitions. She also points out the current laws and documents which support the implementation of health promotion concepts in schools. The author justifies the need for a harmonious implementation of these in the school system. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zdrowie pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja zdrowotna pl_PL.UTF-8
dc.subject promocja zdrowia pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła promująca zdrowie pl_PL.UTF-8
dc.subject health pl_PL.UTF-8
dc.subject health education pl_PL.UTF-8
dc.subject health promotion pl_PL.UTF-8
dc.subject school promoting health pl_PL.UTF-8
dc.title Koncepcja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole – geneza i celowość realizacji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The concept of health education and health promotion – the origin and purpose of implementation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.6


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje