Badanie wynagrodzeń minimalnych opartych na modelu kapitału ludzkiego

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Stańdo-Górowska, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja czynników i zbadanie ich wpływu na wysokość wynagrodzeń minimalnych. Podstawą analiz i badań jest teoria pomiaru kapitału ludzkiego pracowników. Z tej teorii wynikają modele wynagrodzeń minimalnych. Zgodnie z teorią pomiaru kapitału ludzkiego przyjęto, że wynagrodzenia minimalne powinny rekompensować rozpraszanie się kapitału ludzkiego pracowników w wyniku wykonywania przez nich pracy. Powinny więc być zgodne z wartością wykonywanej pracy. W oparciu o model kapitału ludzkiego oszacowano wynagrodzenia minimalne w przykładowych krajach, biorąc pod uwagę czas trwania obowiązkowej nauki oraz wysokość kosztów utrzymania w tych krajach. Wybrano kraje, w których obowiązuje urzędowa płaca minimalna. W opracowaniu uwzględniono w szczególności badania nad produktywnością pracy. Produktywność pracy jest bowiem podstawowym czynnikiem, który umożliwia ustalenie wynagrodzeń minimalnych na właściwym poziomie. Ponadto badano zależność płac minimalnych od takich czynników jak wskaźniki inflacji czy wskaźniki bezrobocia obliczając współczynniki korelacji oraz stosując statystyczną metodę regresji liniowej. W wyniku obliczeń otrzymano równanie opisujące miesięczną modelową płacę minimalną. Rezultaty badań wiążą się częściowo z wysokością wynagrodzeń minimalnych ustalonych w aktach prawnych. W opracowaniu dokonano analizy urzędowych wynagrodzeń minimalnych w przykładowych krajach i dokonano ich oceny poprzez porównanie z wynagrodzeniami modelowymi.
The aim of the study is to identify the factors and examine their impact on the minimum wages. The basis for the studies and research is the theory of measuring human capital of workers. The minimum wages models result from this theory. According to the theory of measuring human capital, it is assumed that minimum wages should compensate for the diffusion of the workers’ human capital as a result of performed by them work. They should therefore be consistent with the value of the work performed. Based on the model of human capital the minimum wages were estimated for sample countries, taking into account the duration of compulsory schooling and maintenance costs in these countries. Selected countries were those with the official minimum wage regulations. The analysis took into account in particular the studies of labor productivity. The labor productivity is in fact the primary factor that allows establishment of the minimum wages at the right level. In addition, the minimum wages were analysed in relation to the factors such as inflation rates and unemployment rates by calculating the correlation coefficients and using statistical linear regression. From the calculations, an equation was derived describing the model monthly minimum wages. The results of the research relate partly to the amount of minimum wages as set by the legislations. The paper analysed the official minimum wages in the sample countries and assessed them by comparison with the model wages.
Opis
Słowa kluczowe
rachunkowość kapitału ludzkiego , kapitał ludzki , płace godziwe , wynagrodzenia minimalne , produktywność pracy , human capital accounting , human capital , fair salary , minimum wages , labor productivity
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 129–139