Repozytorium UR

Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kawalec, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-11-18T09:54:50Z
dc.date.available 2016-11-18T09:54:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 358–377 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-231-0
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2095
dc.description.abstract W artykule przedstawiono nieznane dotąd informacje na temat seminarium historii powszechnej prowadzonego w latach 1871/1872–1891 przez Ksawerego Liskego, profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Na podstawie sprawozdań z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium, sporządzanych corocznie na polecenie Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego i przesyłanych do Wiednia, opracowano wykaz studentów oraz tytuły wykładów i prac pisemnych przygotowanych pod kierunkiem profesora. Podstawą źródłową niniejszego opracowania są dokumenty zdeponowane w zasobach Archiwum Obwodowego we Lwowie. Na ich podstawie udało się ustalić listę 126 seminarzystów aktywnie uczestniczących w zajęciach (dotąd znanych było 26 osób), tematy 43 wykładów oraz tytuły 286 prac zaliczeniowych opracowanych pod kierunkiem K. Liskego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article presents unknown so far information on the seminar on world history conducted by Ksawery Liske, professor of the Lvov University, in years 1871/1872-1891. On the basis of reports from the scientific-didactic activity of the seminar, written annually according to the requirements of the Ministry of Religion and Public Enlightenment and sent to Vienna, the inventory of students as well as the titles of lectures and written works prepared under the supervision of Professor has been made. The source basis for this elaboration are the documents stored in the District Archives in Lvov. On their basis a list of 126 seminarists actively participating in classes (until now only 26 people were known), topics of 43 lectures and titles of 286 credit works written under the supervision of K. Liske have been made. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Ksawery Liske pl_PL.UTF-8
dc.subject seminarium pl_PL.UTF-8
dc.subject historia powszechna pl_PL.UTF-8
dc.subject wykaz studentów pl_PL.UTF-8
dc.subject tematyka prac pl_PL.UTF-8
dc.subject seminar pl_PL.UTF-8
dc.subject world history pl_PL.UTF-8
dc.subject inventory of students pl_PL.UTF-8
dc.subject topics of works pl_PL.UTF-8
dc.title Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje