Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kawalec, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono nieznane dotąd informacje na temat seminarium historii powszechnej prowadzonego w latach 1871/1872–1891 przez Ksawerego Liskego, profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Na podstawie sprawozdań z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium, sporządzanych corocznie na polecenie Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego i przesyłanych do Wiednia, opracowano wykaz studentów oraz tytuły wykładów i prac pisemnych przygotowanych pod kierunkiem profesora. Podstawą źródłową niniejszego opracowania są dokumenty zdeponowane w zasobach Archiwum Obwodowego we Lwowie. Na ich podstawie udało się ustalić listę 126 seminarzystów aktywnie uczestniczących w zajęciach (dotąd znanych było 26 osób), tematy 43 wykładów oraz tytuły 286 prac zaliczeniowych opracowanych pod kierunkiem K. Liskego.
This article presents unknown so far information on the seminar on world history conducted by Ksawery Liske, professor of the Lvov University, in years 1871/1872-1891. On the basis of reports from the scientific-didactic activity of the seminar, written annually according to the requirements of the Ministry of Religion and Public Enlightenment and sent to Vienna, the inventory of students as well as the titles of lectures and written works prepared under the supervision of Professor has been made. The source basis for this elaboration are the documents stored in the District Archives in Lvov. On their basis a list of 126 seminarists actively participating in classes (until now only 26 people were known), topics of 43 lectures and titles of 286 credit works written under the supervision of K. Liske have been made.
Opis
Słowa kluczowe
Ksawery Liske , seminarium , historia powszechna , wykaz studentów , tematyka prac , seminar , world history , inventory of students , topics of works
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 358–377