Repozytorium UR

Modyfikacje glikacji białek przez stres oksydacyjny i antyoksydanty

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Galiniak, Sabina
dc.date.accessioned 2016-10-25T11:02:12Z
dc.date.available 2016-10-25T11:02:12Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1978
dc.description.abstract Glikacja jest nieenzymatycznym procesem łączenia grupy ketonowej lub aldehydowej cukru z wolną grupą aminową białka. W kilkuetapowej i skomplikowanej reakcji ostatecznie dochodzi do powstawania heterogennych końcowych produktów zaawansowanej glikacji, określanych mianem końcowych produktów nieenzymatycznej glikozylacji białek (ang. Advanced Glycation End Products, AGEs). Reaktywne produkty pośrednie reakcji, ulegając licznym modyfikacjom chemicznym, tworzą szereg pochodnych, które przyczyniają się do stresu oksydacyjnego i zmian strukturalnych białek. Glikacja jest związana z generowaniem reaktywnych form tlenu, a wiele AGEs powstaje w reakcjach stanowiących połączenie utleniania i glikacji, które określa się wspólnym mianem glikooksydacji. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu wykazanie czy glikooksydacyjne uszkodzenia białek indukowane przez stres oksydacyjny towarzyszą stwardnieniu rozsianemu (łac. sclerosis multiplex). Ponadto, porównano uszkodzenia białek osocza pacjentów pediatrycznych z mukowiscydozą (zwłóknienie torbielowate, łac. mucoviscidosis) z zakażeniami bakteryjnymi. Dodatkowo, w pracy podjęto próbę wykazania mechanizmu ochronnego działania antyoksydantów poprzez określenie roli wiązania metali w glikacji albuminy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Non-enzymatic glycation is the reaction between aldehyde or ketone group of sugars and free amino group of protein. A complicated molecular process involving simple and more complex multistep reactions leads to the formation of heterogeneous advanced glycation end products (AGEs). Reactive intermediate reaction products, after undergoing numerous chemical modifications, form a series of derivatives that contribute to oxidative stress and structural protein changes. Glycation is associated with the generation of reactive oxygen species and when an oxidative step is involved, the reaction is called glycoxidation. This paper presents the results of studies showing whether glycoxidative damage of serum protein induced by oxidative stress is common in patients with multiple sclerosis. Moreover, this paper contains the comparison of the levels of glycoxidative damage of plasma protein in pediatric patients with cystic fibrosis with chronic bacterial infections. In addition, the paper presents an attempt to demonstrate the mechanism of the protective effects of antioxidants by determining the role of metal chelation in the glycation of albumin. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject glikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject stwardnienie rozsiane pl_PL.UTF-8
dc.subject mukowiscydoza pl_PL.UTF-8
dc.subject końcowe produkty zaawansowanej glikacji pl_PL.UTF-8
dc.subject glycation pl_PL.UTF-8
dc.subject multiple sclerosis pl_PL.UTF-8
dc.subject cystic fibrosis pl_PL.UTF-8
dc.subject advanced glycation end products pl_PL.UTF-8
dc.title Modyfikacje glikacji białek przez stres oksydacyjny i antyoksydanty pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Modifications of protein glycation by oxidative stress and antioxidants pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje