Wpływ wysokości nad poziomem morza na wybrane właściwości fizjologiczne liści olszy zielonej (Alnus viridis DC.) w Bieszczadach

Data
2016-10-17
Autorzy
Odrzywolska - Hasiec, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Alnus viridis (Chaix) DC.- olsza zielona to wschodniokarpacki gatunek, w Bieszczadach Zachodnich osiąga północną i północno zachodnią granicę zasięgu. Naturalnie występuje powyżej górnej granicy lasu na bieszczadzkich połoninach. Zmiany w sposobie gospodarowania gruntami powodują, że schodzi w doliny górskie. Zatem podjęto próbę poznania wpływu wysokości n.p.m. na wybrane właściwości fizjologiczne u A. viridis. Badania prowadzono w latach 2012 – 2014 (lipiec oraz wrzesień) na stanowiskach: w Łobozewie (568 m n.p.m.), oraz na terenie BdPN: Przełęcz Wyżna (980 m), Połonina Wetlińska (1215 m) oraz Tarnica (1320 m). Zbadano zmiany morfologiczne liści, zawartość chlorofilu, flawonoidów oraz różnice składu chemicznego liści metodą spektroskopii FT ramanowskiej. Poprzez pomiar parametrów kinetyki oraz obrazowania fluorescencji Chl a określono sprawność fotochemiczną fotosystemu II oraz stopień dyskryminacji węgla 13C. Ponadto zbadano zawartość 15N w liściach. Na podstawie analizy widm refleksji promieniowania od liści wyznaczono współczynniki informujące o zawartości antocyjanów, karotenoidów, flawonoidów oraz wody w liściach olszy. Wyznaczono niezależny od struktury współczynnik fotosyntetyczny oraz fotochemiczny indeks refleksji. W oparciu o fluorescencyjne widma emisyjne liści oszacowano zmiany zawartości związków fenolowych. Reasumując, zdecydowana większość obserwowanych różnic w wartościach badanych parametrów fizjologicznych A. viridis może być związana z położeniem stanowiska n.p.m. Jednakże wpływ warunków siedliskowych został bardzo wyraźnie zaznaczony. Dobra kondycja roślin, prawdopodobnie zawleczonych na niższe stanowisko, wskazuje na realne niebezpieczeństwo, iż badany gatunek może odgrywać istotną rolę w zarastaniu terenów porolnych.
Alnus viridis (Chaix) DC. – green alder it's east Carpathian species, which in the Western Bieszczady reaches the northern and north – western limit. Naturally, there is the upper limit of the forest on the Bieszczady mountain pastures. Changes in land use cause that descends mountain valley. Therefore, an attempt to know the influence of height above the sea level on selected physiological properties of A. viridis. The study was conducted in the years 2012 - 2014 (July and September) at stations: Łobozewie (568 m above sea-level) and in the Bieszczady National Park: Przełęcz Wyżna (980 m), Połonina Wetlińska (1,215 m) and Tarnica (1320 m). Examined morphological changes of leaves, the content of chlorophyll, flavonoids and differences in the chemical composition of the leaves FT Raman spectroscopy. By measuring the parameters of kinetics and fluorescence imaging Chl a specified photochemical efficiency of photosystem II and the degree of discrimination 13C. It also examines the contents of 15N in the leaves. Based on the analysis of reflection spectra of radiation from the leaves was determined coefficients indicating the content of anthocyanins, carotenoids, flavonoids and water in the leaves of alder. Determined independent of the structure of the photosynthetic rate and photochemical index of reflection. Based on the fluorescence emission spectra of the leaves was estimated changes in the content of phenolic compounds. In summary, the vast majority of the observed differences in the values of the physiological parameters studied A. viridis could be related to the location of the position above the sea level However, the impact of habitat conditions was very clearly marked. The good condition of the plant, probably introduced accidentally to a lower position, indicates a real danger that the test species can play an important role in the overgrowing of abandoned agricultural land.
Opis
Słowa kluczowe
Alnus viridis , 13C dyskryminacja , fluorescencja chlorofilu , refleksja , spektroskopia Ramanowska , 13C dyscrimination , chlorophyll florescence , reflectance , Raman spectrophotometry
Cytowanie