Repozytorium UR

Waloryzacja florystyczna, użytkowa i krajobrazowa zbiorowisk łąkowych, segetalnych i przydroży gminy Markowa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gargała-Polar, Marta
dc.date.accessioned 2016-09-19T08:21:28Z
dc.date.available 2016-09-19T08:21:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1840
dc.description.abstract Na podstawie 477 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych latach 2011-2013 na łąkach, polach uprawnych i przydrożach trzech miejscowości gminy Markowa oraz 53 próbkach glebowych dokonano charakterystyki flory i zbiorowisk łąkowych, segetalnych i przydroży w zależności od niektórych czynników siedliskowych i stopnia antropopresji. Metodą fitoindykacji oceniono czynniki edaficzne i klimatyczne wyróżnionych zbiorowisk. Oceniono stopień synantropizacji i różnorodność florystyczną oraz dokonano waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej. Ponadto wśród losowo wybranych rolników przeprowadzono badania ankietowe na temat intensywności gospodarowania. Wykazano odmienne warunki siedliskowe i wyższy poziom gospodarki rolnej w Markowej niż w Husowie i Tarnawce oraz na tym tle zróżnicowanie oraz bogactwo flory i zbiorowisk roślinnych. Na nieużytkowanych łąkach dominujących w Husowie i Tarnawce rozprzestrzeniały się gatunki ruderalne, leśne i zaroślowe, co sprzyjało wykształcaniu się zbiorowisk o małej wartości użytkowej i przyrodniczej. Więcej zbiorowisk łąkowych i na przydrożach bogatszych florystycznie stwierdzono w Husowie i Tarnawce niż Markowej, na co miały wpływ warunki siedliskowe (różnorodne gleby, uwilgotnienie, położenie na stokach o różnym nachyleniu i wystawie) oraz antropogeniczne (ekstensywne nawożenie i użytkowanie lub jego brak). Stopień zachwaszczenia upraw był na ogół niewielki, większy w Husowie i Tarnawce niż w Markowej, a zbiorowiska wykształcone fragmentarycznie i ubogie florystycznie. Najwyższe walory przyrodniczo-krajobrazowe posiadała Tarnawka z uwagi na bogate urzeźbienie terenu, duży udział powierzchni leśnych i obecność zbiorników wodnych. Tylko przywrócenie użytkowania łąk i pastwisk w Husowie i Tarnawce oraz ograniczenie intensyfikacji upraw na gruntach ornych, zwłaszcza w Markowej może ograniczyć niekorzystne zmiany, jakie współcześnie zachodzą w tych ekosystemach. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Based on 477 phytosociological relevés that were taken in the years 2011-2013 in meadows, arable lands and roadsides in three localities belonging to the Markowa commune, as well as 53 soil samples a research was conducted to establish the characteristics of flora, meadow, segetal, as well as roadside communities depending on certain habitat conditions and the degree of anthropopressure. The edaphic and climatic factors of the distinguished communities were determined on the basis of the phytoindicative method. The degree of synanthropization and floristic diversity was assessed and nature-landscape valorization was conducted. In addition, a survey concerning the production intensity was conducted among randomly selected agricultural producers. The research indicated diverse habitat conditions and more advanced agriculture in Markowa that compared to Husów and Tarnawka, and what follows – greater diversity, richness of flora and plant communities. Ruderal, forest and shrub species spread in agriculturally unused meadows which dominate the area of Husów and Tarnawka which promotes the development of communities that are of low agricultural and nature value. As compared to Markowa, more meadow communities in Tarnawka and Husów were floristically rich which can be justified by the habitat conditions (various types of soils, moist, localization of meadows on slopes of varying exposure and angle), as well as anthropogenic conditions (extensive fertilization, agricultural use or the lack thereof). The presence of weeds in crops was predominantly insignificant; greater in Husów and Tarnawka than in Markowa. The communities could be described as partially developed and floristically poor variants. The highest rated in terms of nature and landscape values were Tarnawka due to its rich landform, a large participation of forest-covered area and the presence of water reservoirs. Only restoring agricultural use of meadows and pastures in Husów and Tarnawka and reducing the intensification of production on arable lands and grasslands in Markowa can reduce adverse effects that currently occur in these ecosystems pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zbiorowiska roślinne pl_PL.UTF-8
dc.subject czynniki siedliskowe i antropogeniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject wartość użytkowa runi pl_PL.UTF-8
dc.subject walory przyrodniczo-krajobrazowe pl_PL.UTF-8
dc.subject plant communities pl_PL.UTF-8
dc.subject habitat conditions and anthropogenic factors pl_PL.UTF-8
dc.subject utility value of sward pl_PL.UTF-8
dc.subject nature and landscape values pl_PL.UTF-8
dc.title Waloryzacja florystyczna, użytkowa i krajobrazowa zbiorowisk łąkowych, segetalnych i przydroży gminy Markowa pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative FLORISTIC, UTILITY AND LANDSCAPE VALORIZATION OF MEADOW, SEGETAL AND ROADSIDE COMMUNITIES IN THE COMMUNE OF MARKOWA pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje