Repozytorium UR

System motywacyjny jako element kultury organizacyjnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Michalska, Anna
dc.date.accessioned 2016-07-07T12:17:28Z
dc.date.available 2016-07-07T12:17:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 429–437 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1715
dc.description.abstract Kultura organizacyjna każdego przedsiębiorstwa opiera się na ideach i misji przedsiębiorstwa, które są kultywowane często przez właścicieli firmy. Od samego początku funkcjonowania przedsiębiorstwa chcą oni wprowadzić pewne zasady postępowania wśród pracowników i dzięki temu uzyskać ich lojalność oraz wzbudzić kreatywność. Na bazie ich zabiegów i pomysłów powstaje właśnie kultura organizacyjna, a wraz z nią elementy systemu motywacyjnego. W rezultacie sprawdzenia wielu czynników powstaje stabilny system motywacyjny stosowany w przedsiębiorstwie. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie części wyników badania przeprowadzonego w jednym z dużych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem badania było poznanie systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: poznanie opinii pracowników na temat skuteczności systemu motywacyjnego, sprawdzenie czy potrzeby: osiągnięć, władzy i przynależności są zaspokajane poprzez system motywacyjny, zbadanie czy osoby badane identyfikują się z przedsiębiorstwem. Hipoteza główna zakładała, że system motywacyjny stosowany w badanym przedsiębiorstwie wzmacnia kulturę organizacyjną poprzez realizację potrzeb pracowników. W celu weryfikacji hipotezy głównej postawiono następujące hipotezy cząstkowe: respondenci uważają, że stosowany w przedsiębiorstwie system motywacyjny jest skuteczny, potrzeby: osiągnięć, władzy i przynależności są zaspokajane poprzez system motywacyjny stosowany w przedsiębiorstwie, osoby badane identyfikują się z przedsiębiorstwem. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety, składającego się z 23 pytań zamkniętych, dotyczących zagadnień kultury organizacyjnej oraz systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie. Część uzyskanych wyników przedstawiono w tabelach. Cele badania zostały zrealizowane, natomiast analiza uzyskanych danych umożliwiła pozytywną weryfikację postawionych hipotez. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The organizational culture of each company is based on the ideals and mission of the enterprises, which are often cultivated by the owners of the company. From the very beginning of the business, the owners want to introduce some rules of behavior among employees and believe that the consequence will bring their loyalty and inspire creativity. On the basis of their treatments and ideas organizational culture is created and in the same time motivation system components are checked. As a result of these treatments a stable motivation system is created and used in the enterprise with good results. The purpose of this paper is to present part of the results of the study conducted in one of the large enterprises operating in the Kuyavian-Pomeranian province. The main objective of the study was to learn about the motivation system used in the enterprise. This objective was achieved through the following specific objectives: employees’ perception of the effectiveness of the motivation system, checking if needs as: achievement, power and affiliation are met through the motivation system, to investigate whether subjects identify themselves with the company. The main hypothesis assumed that the motivation system applied in the audited company strengthens the organizational culture by meeting the needs of employees. In order to verify the main hypothesis the following partial ones emerged: the respondents believe that used in the enterprise motivation system is effective, needs as: achievement, power and affiliation are met through the motivation system used in the enterprise, subjects identify themselves with the company. The survey was conducted using a questionnaire consisting of 23 closed questions focused on issues of organizational culture and motivation system used in the enterprise. Some of the results are presented in the tables. The objectives of the study have been completed, while the analysis of the data obtained has enabled a positive verification of hypotheses. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject motywacja pl_PL.UTF-8
dc.subject system motywacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura organizacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject potrzeby pl_PL.UTF-8
dc.subject identyfikacja z przedsiębiorstwem pl_PL.UTF-8
dc.subject motivation pl_PL.UTF-8
dc.subject motivation system pl_PL.UTF-8
dc.subject organizational culture pl_PL.UTF-8
dc.subject needs pl_PL.UTF-8
dc.subject identification with the company pl_PL.UTF-8
dc.title System motywacyjny jako element kultury organizacyjnej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.27


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje