Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Iwaszczuk, Natalia
Orłowska-Puzio, Jadwiga
Kojder-Ogarek, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Myślą przewodnią artykułu jest stosowanie innowacji na rynku instrumentów finansowych. Do takich innowacyjnych instrumentów zaliczyć można instrumenty pochodne, zwane potocznie derywatami. Przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności mogą je wykorzystywać zarówno w celu zapewnienia sobie stabilnego rozwoju, jak i przetrwania w trudnych warunkach rynkowych. Głównym zastosowaniem wspomnianych instrumentów jest zarządzanie ryzykiem poprzez odpowiednio zaplanowany, wdrożony i monitorowany hedging. W zależności od rodzaju ryzyka stosuje się różne typy narzędzi osłonowych, względem instrumentu bazowego, którym może być waluta, stopa procentowa, cena surowca itp. Na nieustannie rozwijającym się rynku finansowym (giełdowym i pozagiełdowym) istnieje bardzo szeroka gama instrumentów pochodnych. Stwarza to nowe możliwości dopasowania takiego narzędzia do profilu ryzyka konkretnego przedsiębiorstwa. W artykule zaproponowane zostały opcje finansowe, jako jedne z mniej docenianych jeszcze na rynku finansowym instrumentów, służących do budowania strategii hedgingowych. Na praktycznych przykładach pokazano możliwości ich wykorzystania w transakcjach opartych na wymianie międzynarodowej. Starano się wykazać skuteczność opcji zarówno w przypadku importera, jak i eksportera. W obydwu przypadkach nie tylko udało się uniknąć strat wynikających z niekorzystnych zmian kursów walutowych, ale też dodatkowo wygenerowane zostały środki finansowe, które stanowiły zysk tychże podmiotów. Celem zapewnienia kompleksowego ujęcia tematu, wskazano też na ryzyko związane z niewłaściwym zastosowaniem opcji w praktyce gospodarczej. Opisana tu w skrócie analiza wrażliwości opcji miała za zadanie pokazać, w jaki sposób można uniknąć tego ryzyka.
The keynote of article are innovations in the market of financial instruments. Such innovative instruments include financial derivatives. Derivatives can be used both to ensure the stable development and also survival in difficult market conditions by companies with various profiles. The main use of these instruments is to manage risk by properly planned, implemented and monitored hedging. Dependent on the type of risk can be used different types of security tools with respect to the underlying asset which can be a currency, interest rate, prices, raw material cost, etc. There is a very wide range of derivatives in a growing financial market (stock exchange and OTC). Therefore, it is possible to adjusts specific financial derivatives to the risk profile of a particular company. In this article financial options have been proposed, because they are still some of the less appreciated instruments in the financial market used to hedging strategy. On practical examples the possibilities of their use in transactions based on international exchange and also their effectiveness of the both for the importer and the exporter have been shown. In both cases, not only they should be managed to avoid losses arising from adverse changes in exchange rates, but also to generate the funds, which accounted earnings of these entities. In order to provide a comprehensive approach to the subject, attention has been paid to the risks associated with the improper use of options in business practice. This brief analysis of the sensitivity of the options has been intended to show how this risk can be avoided.
Opis
Słowa kluczowe
innowacja , rynek finansowy , opcja finansowa , hedging , współczynniki wrażliwości opcji , innovation , financial market , financial option , option sensitivity coefficients
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 302–314