Repozytorium UR

Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dziembała, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-07-06T12:31:50Z
dc.date.available 2016-07-06T12:31:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 191–201 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1698
dc.description.abstract Dokonujące się przemiany społeczno-gospodarcze w UE i w jej otoczeniu powodują konieczność zwrócenia uwagi nie tylko na zapewnienie spójności w wymiarze ekonomicznym, lecz również i społecznym. W szczególności ostatni kryzys gospodarczy i finansowy z 2008 r. spowodował intensyfikację problemów społecznych, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne. Postuluje się wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie istniejącym zróżnicowaniom w sferze społecznej i ich pogłębianiu, na co wskazano w strategii „Europa 2020”. W artykule, w oparciu o wybrane wskaźniki, dokonano omówienia spójności społecznej w UE. Do krajów UE o najwyższym stopniu spójności zaliczono: Danię, Finlandię i Szwecję, natomiast wśród krajów charakteryzujących się jej najniższym stopniem wymieniono: Litwę, Łotwę, Bułgarię, Grecję i Rumunię. Podkreślono, iż wiele czynników przyczynia się do poprawy spójności społecznej w UE, wśród nich innowacje. Przedstawiono koncepcję innowacji społecznych oraz działania podejmowane w UE mające na celu ich promowanie. Innowacje społeczne wspierane są w UE przez zróżnicowane instrumenty, wśród nich poprzez tworzenie sieci, kreowanie sprzyjających warunków ramowych dla ich rozwijania, poprzez ułatwianie dostępu do informacji o potencjalnych źródłach ich finansowania, jak również przekazywane są środki finansowe, w tym z funduszy strukturalnych, promujące innowacje społeczne w różnych obszarach. Jednakże dla dalszego rozwoju innowacji społecznych w UE konieczne jest wykreowanie odpowiedniego ekosystemu, jak również należy zwrócić uwagę na czynniki, które stwarzają ograniczenia w ich dalszym rozwoju. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Current socio-economic transformations in the EU and its environment create a need to pay attention not only to ensuring consistency in economic, but also social dimension. In particular, the last economic and financial crisis of 2008 caused an increase in social problems, such as: unemployment, poverty, social exclusion. It is postulated to support efforts in order to counteract the existing diversifications in the social sphere, and their deepening, as indicated in the Europe 2020 strategy. In the paper, on the basis of selected indicators, social cohesion in the EU has been discussed. EU countries with the highest degree of cohesion include: Denmark, Finland and Sweden, while the countries with the lowest level are: Lithuania, Latvia, Bulgaria, Greece and Romania. It was stressed that many factors contribute to the improvement of social cohesion in the EU, including innovations. The concept of social innovations and actions undertaken in the EU in order to promote them were presented. Social innovations are supported in the EU by different instruments, including through networking, creating favourable framework conditions for their development, through facilitating access to information on potential sources of their financing, and also financial resources are transferred, including from structural funds, promoting social innovations in different areas. However, for the further development of social innovations in the EU, it is necessary to create an appropriate ecosystem, as well as pay attention to the factors that create restrictions in terms of their further development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject spójność społeczna pl_PL.UTF-8
dc.subject innowacje społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject strategia „Europa 2020” pl_PL.UTF-8
dc.subject social cohesion pl_PL.UTF-8
dc.subject social innovation pl_PL.UTF-8
dc.subject Europe 2020 strategy pl_PL.UTF-8
dc.title Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje