Repozytorium UR

Mieczysław F. Rakowski – Biografia Polityczna

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wójcik, Daniel Jakub
dc.date.accessioned 2016-06-29T10:24:36Z
dc.date.available 2016-06-29T10:24:36Z
dc.date.issued 2016-06-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1647
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest próba zarysowania politycznej i dziennikarskiej kariery Mieczysława Rakowskiego w czasach PRL-u. Praca ma charakter chronologiczno-problemowy. Oparto się na dokumentach archiwalnych, pamiętnikach i literaturze naukowej. Podzielona jest na 10 rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został środowisku rodzinnemu Rakowskiego i początkom pracy zawodowej. Kolejne dwa rozdziały to analiza budowy nowej jakości dziennikarskiej w „Polityce”. W rozdziale czwartym i piątym zanalizowano pracę Rakowskiego na rzecz PZPR w czasach dekady Gierka. Ważne znacznie miało pokazanie punktu zwrotnego w historii najnowszej Polski - powstanie „Solidarności” i konieczność ustosunkowania się do tego faktu członków redakcji. Rozdziały szósty i siódmy poświęcono analizie wydarzeń z czasów aktywności politycznej Rakowskiego w rządzie, kiedy, jako negocjator z polecenia Jaruzelskiego starał się rozwiązać kryzys polityczny przy użyciu zabiegów dyplomatycznych. W rozdziałach tych uwzględniono wydarzenia z okresu stanu wojennego, udział w pracach rządu Jaruzelskiego na odcinku wsparcia programowego i propagandowego. Rozdział ósmy został poświęcony zachowaniu się Rakowskiego w czasie zahamowania kariery politycznej. W roku 1985 ze stanowiska wicepremiera został przeniesiony do sejmu, gdzie pełnił funkcję wicemarszałka, co można uznać za degradację polityczną. Ostatnie dwa rozdziały traktują z jednej strony o naj-większym politycznym sukcesie w karierze Rakowskiego, a więc o awansie na stanowisko szefa rządu, o wprowadzanych reformach gospodarczych, aktywności dyplomatycznej na niwie europejskiej i wyborach czerwcowych, a z drugiej o zakończeniu kariery politycznej w roli I sekretarza PZPR. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This dissertation outlines the career of Mieczysław Rakowski as a politician and journalist in the times of the People’s Republic of Poland. It is both a chronologi-cal and a problem-focused description based on archiv-al documents, memoirs and scientific literature. The dissertation is composed of 10 chapters. The first chapter discusses the family background of Mieczysław Rakowski and his early career. The next two chapters present an analysis of how the new quality of journalism was developed in "Polityka" [Politics] weekly magazine. Chapter four and five explore the work of Mieczysław Rakowski as a member of the Polish United Worker’s Party (PZPR) during the era of Edward Gierek. It was important to demonstrate the turning point in the re-cent history of Poland - the emergence of the "Solidarity" movement and the approach of "Polityka" journalists to these events. Chapter six and seven focus on the political career of Mieczysław Rakowski as a governmental negotiator appointed by Wojciech Jaruzelski to solve the political crisis by diplomatic means. They cover the events of the martial law and Rakowski's work on the governmental program and propaganda support. Chapter eight is a study of Rakowski behaviour when his political career was brought to a halt. He resigned from the Deputy Prime Minister seat in 1985 and was appointed to a lower-ranked post as the Marshal of the Sejm, the lower house of the Polish parliament. The last two chapters discuss the major political achievements of Mieczysław Rakowski, who was appointed the Prime Minister, his economic reforms, diplomatic work in Europe, and the Polish legislative election of 1989 (the June elections), on the one hand, and the end of Rakowski's political career as the Chief Secretary of the Polish United Worker’s Party (PZPR). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Rakowski pl_PL.UTF-8
dc.subject Solidarność pl_PL.UTF-8
dc.subject Polityka pl_PL.UTF-8
dc.subject PZPR pl_PL.UTF-8
dc.subject dziennikarz pl_PL.UTF-8
dc.subject Solidarity pl_PL.UTF-8
dc.subject jornalist pl_PL.UTF-8
dc.subject Politics pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish United Worker’s Party pl_PL.UTF-8
dc.title Mieczysław F. Rakowski – Biografia Polityczna pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Mieczysław F. Rakowski- a Political Biography pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje