Repozytorium UR

The Recognisability of the Fair Trade Idea in the Context of Universal Access to Information

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrek, Piotr
dc.date.accessioned 2016-04-22T13:02:34Z
dc.date.available 2016-04-22T13:02:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 497-505 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1536
dc.description.abstract The paper is a synthetic presentation of one of the essential areas of the author’s research, concerning a sample of 900 persons consisting of consumers from Podkarpackie Voivodeship, who were shopping at randomly chosen food retailers. The research was conducted using a method of personal interview. The subject of discussion presented in the study is the recognisability of labelling on food product packaging, which was described in a subjective way (through self-assessment of consumers), as well as objectively (through verification of knowledge of the essence of products labelling). A special attention was paid to verification of associations of the clients from Podkarpckie Voivodeship to a fair trade labelling. The conclusions are presented in classification subgroups of clients concerning their demographic, social and economic features. The findings allow to conclude that both subjective and objective assessment of consumers recognition of the essence of symbols on food products are at a relatively low level. Knowledge about a fair trade idea among clients from Podkarpackie Voivodeship was also not common. These remarks indicate a low interest of clients in certificates and symbols placed on food packaging. Without such interest it is impossible to gain sufficient knowledge, and also to assimilate a fair trade idea and perceive it as a determinant in decisions connected with a choice of specified products, and thus to support societies in the Third World. To minimise social and economic inequalities between the North and the South it is necessary to continuously promote the idea to the extent that stimulates consumers’ willingness to search for information about fair trade products and to search for products with this labelling. The thesis is supported by data negating technological barriers of access to information. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł stanowi próbę syntetycznej prezentacji jednego z obszarów merytorycznych badań własnych obejmujących 900-osobową próbę badawczą, którą utworzyli konsumenci z województwa podkarpackiego realizujący zakupy w losowo wybranych przedsiębiorstwach handlu detalicznego żywnością. Badanie przeprowadzono w formie wywiadu bezpośredniego. Przedmiotem rozważań przedstawionych w opracowaniu jest poziom rozpoznawalności oznakowań na opakowaniach produktów żywnościowych, określany zarówno subiektywnie (w autoocenie konsumentów), jak i obiektywnie (przez weryfikację znajomości treści oznaczeń). Weryfikacji poddano w szczególności skojarzenia klientów z woj. podkarpackiego związane z oznaczeniami fair trade. Wnioskowanie prezentowane jest w układzie podgrup klasyfikacyjnych ustalonych z wykorzystaniem charakterystyk demograficznych, społecznych i ekonomicznych respondentów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że zarówno subiektywna, jak i obiektywna ocena świadomości konsumentów w zakresie znaczenia symboli zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Znajomość idei fair trade wśród klientów z woj. podkarpackiego nie była powszechna. Spostrzeżenia te wskazują na niskie zainteresowanie klientów certyfikatami i znakami zamieszczanymi na opakowaniach. Bez takiego zainteresowania niemożliwe jest uzyskanie rzetelnej wiedzy i przyjęcie idei fair trade jako determinanty decyzyjnej w wyborze określonych produktów, a przez to wsparcia ludności krajów Trzeciego Świata. W celu niwelowania nierówności społecznych i gospodarczych krajów Północy i Południa konieczna jest stała promocja tej idei w stopniu stymulującym skłonność konsumentów do poszukiwania informacji o produktach fair trade i samych produktów z tym oznakowaniem. Tezę tę potwierdzają dane negujące technologiczne bariery dostępu do zasobów informacji. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject fair trade pl_PL.UTF-8
dc.subject retail trade pl_PL.UTF-8
dc.subject labelling pl_PL.UTF-8
dc.subject information on packaging pl_PL.UTF-8
dc.subject sprawiedliwy handel pl_PL.UTF-8
dc.subject handel detaliczny pl_PL.UTF-8
dc.subject oznakowanie produktów pl_PL.UTF-8
dc.subject informa-cje na opakowaniu pl_PL.UTF-8
dc.title The Recognisability of the Fair Trade Idea in the Context of Universal Access to Information pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.50


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje