Repozytorium UR

Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hajduk, Grzegorz
dc.date.accessioned 2016-04-21T10:40:47Z
dc.date.available 2016-04-21T10:40:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 264-273 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1512
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania dotyczące komunikacji marketingowej firm z młodymi konsumentami za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych. Przedstawione opinie i uogólnienia są efektem przeglądu literatury oraz obserwacji bieżących trendów w zakresie komunikacji marketingowej. Jak wynika z obserwacji, młodzi konsumenci prezentują inne wzorce zachowań w zakresie komunikowania się z otoczeniem niż przedstawiciele starszego pokolenia. Ich preferencje dotyczące form i używanych kanałów komunikacji, powinny zostać uwzględnione w strategiach marketingowych firm. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, których celem było określenie preferencji i umiejętności komunikacyjnych studentów. Porównanie wyników badań przeprowadzonych wśród studentów rzeszowskich uczelni w latach 2011 i 2015 pozwoliło między innymi stwierdzić, że dla współczesnej młodzieży korzystanie z Internetu, urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych itp. jest naturalnym zachowaniem i codzienną formą wymiany informacji, bez której trudno im wyobrazić sobie funkcjonowanie w społeczeństwie. Najczęściej wykorzystywanym serwisem społecznościowym jest Facebook. Młodzi ludzie wykorzystują wiele udogodnień technicznych ułatwiających im komunikowanie się z otoczeniem. Urządzeniem coraz powszechniej używanym do korzystania z serwisów i aplikacji społecznościowych stał się dla nich telefon. Powszechność korzystania z mediów społecznościowych daje współczesnym firmom wiele nowych możliwości komunikacji z rynkiem za pośrednictwem Internetu. Należy jednak zwrócić uwagę, że internetowe społeczności są trudne do przewidzenia i kontrolowania jako grupy docelowe w komunikacji marketingowej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In this paper we have presented particular conditions reffering to companies’ marketing communications with young consumers via the Internet and social media. Presented opinions and generalizations result from litereture overview and observations of current trends in marketing communication. Our observations have shown that youg consumers present different behavior patterns in communication with their environment than the representatives of older generation. Their preferences as to forms and channels of communication should be taken into acount in companies’ marketing strategies. In this paper we have also presented the results of our own research, whose aim was to determine students’ communication preferences and skills. The comparison of results of research conducted among university students of Rzeszów in 2011 and 2015, showed that for contemporary young people use of the Internet, mobile devices, social networking sites etc. is a natural behavior and daily form of exchange of information. They find it impossible to function in society without this form of interaction. Facebook is the most commonly used social networking site. Young people are familiar with a number of technical tools to facilitate their communication with peers. Their personal mobile phone has become increasingly used device to interact with social applications and networking sites. Popularity of social media gives companies a lot of new possibilities for communication with the market through the Internet. Note, howewer, that online communities are difficult to predict and control as target groups in marketing communication. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject marketing pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja marketingowa pl_PL.UTF-8
dc.subject media społecznościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject serwisy społecznościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing communications pl_PL.UTF-8
dc.subject social media pl_PL.UTF-8
dc.subject social networking pl_PL.UTF-8
dc.title Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.27


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje