Repozytorium UR

Komunikacja marketingowa w „social media” jako przejaw digitalizacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Petrykowska, Joanna
dc.date.accessioned 2016-04-21T10:30:39Z
dc.date.available 2016-04-21T10:30:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 255-263 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1511
dc.description.abstract Zmiany zachodzące w technologiach informatycznych i informacyjnych, w tym Internetu, przyczyniły się do powstania nowych możliwości komunikowania się firmy z otoczeniem, a zwłaszcza z klientami. Celem opracowania jest przybliżenie social media (SM) i ich podstawowych rodzajów oraz możliwości ich zastosowania w komunikacji marketingowej. Przy tworzeniu artykułu wykorzystano źródła literaturowe z zakresu social media, komunikacji marketingowej oraz źródła internetowe opisujące omawiane zagadnienia. Artykuł prezentuje treści związane z wykorzystaniem social media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Punktem wyjścia dla realizacji założonego celu są rozważania dotyczące definiowania social media i związanych z nimi pojęć, takich jak Web 2.0 i treści generowane przez użytkownika (User Generated Content). Następnie opisano rodzaje social media (klasyfikacja według Kaplana i Haenleina), takie jak: projekty oparte na zbiorowej współpracy, blogi, zbiorowości skupione wokół treści, wirtualne światy gier, wirtualne światy społecznościowe, serwisy (portale) społecznościowe. Przedstawiono również przykłady ich zastosowania w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Rozwój social media w wyniku digitalizacji przyczynił się do znacznego usprawnienia działań z zakresu komunikacji pomiędzy podmiotami rynkowymi, które dzięki temu mogą kreować pozytywny wizerunek w otoczeniu, umacniać świadomość marki wśród klientów oraz budować społeczności skupiające się wokół generowanych przez nie treści. Media społeczne oferują ponadto nowe możliwości konsumentom – w zakresie oceny produktów i dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi użytkownikami online. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The development of computer and information technology, including the Internet, has contributed to the creation of new ways enterprise's communicate with the environment, especially with customers. The main purpose of this paper is to present the definition of social media (SM), their basic types and examples of using social media in marketing communication. While preparing this study, the author referred to literature in the field of social media, marketing communications, and Internet sources which describe the discussed issues. The article presents the content associated with the use of social media in marketing communications. As the starting point, the author define the term social media and related concepts such as Web 2.0 and User Generated Content. Next the author describe basic types of social media (classification by Kaplan and Haenlein), such as: collaborative projects, blogs, content communities, social networking sites, virtual game worlds, virtual social worlds and Social networking sites. The development of social media resulting from digitization has contributed significantly to the improvements in activities related to communication between market entities and their customers. Due to that market entities are able to create a positive image in the environment, strengthen brand awareness among customers and build communities focusing on content generated by them. The social media, further, offers a new opportunity for consumers to evaluate the products and share their experience with other online users. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject social media pl_PL.UTF-8
dc.subject Web 2.0 pl_PL.UTF-8
dc.subject User Generated Content pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja marketingowa pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing communications pl_PL.UTF-8
dc.title Komunikacja marketingowa w „social media” jako przejaw digitalizacji pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.26


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje