Repozytorium UR

Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość (zarys problemu)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sagan, Beata
dc.date.accessioned 2016-04-19T10:21:38Z
dc.date.available 2016-04-19T10:21:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 80-87 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1490
dc.description.abstract Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w dziedzinie informatyzacji. Dotyka ona wielu sfer naszego życia, w tym życia gospodarczego. Z uwagi na walory, korzystanie z usług internetowych staje się coraz bardziej powszechne jako konsekwencja poszukiwania tanich form komunikacji, a także bezpłatnego dostępu do informacji, co wpływa na tworzenie obrotu elektronicznego jako nowej formy obrotu handlowego. W dzisiejszych czasach Internet stanowi podstawowy kanał sprzedaży w bardzo wielu branżach. Jednak z punktu widzenia konsumenta w przypadku umów zawieranych za pomocą Internetu, klasyfikowanych jako umowy zawierane na odległość, istnieje ryzyko, że towar będzie gorszej jakości niżby to wynikało z „oględzin” na stronie internetowej, a konsument nie ma możliwości sprawdzenia przed zakupem czy jest on zgodny z jego wyobrażeniami. W relacjach z przedsiębiorcą konsument występuje jako strona słabsza – wynika to z jego potencjału ekonomicznego oraz z faktu, iż przedsiębiorca jest profesjonalistą – posiada wiedzę specjalistyczną ,do której przeciętny konsument zwykle nie ma dostępu. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zawiera rozwiązania, które chronią konsumenta w sytuacji zawierania z przedsiębiorcą umów na odległość. Są to: rozbudowane obowiązki informacyjne przedsiębiorcy oraz konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. Dodatkowym rozwiązaniem służącym ochronie konsumenta jest uznanie za niedopuszczalne zrzeczenia się przez niego praw gwarantowanych w ustawie. Ponadto, postanowienia umowy mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się jej przepisy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract We are witnessing dynamic changes in the field of information technology – it affects many spheres of our life, including economic life. Nowadays the Internet is the primary sales channel for many business fields. However, from consumer’s point of view, in case of contracts concluded via the Internet, classified as contracts concluded at a distance, there is a risk that goods will be of inferior quality than it was due to the “inspection” on the website, and consumer, has no possibility to verify before purchasing whether it is consistent with his/her ideas. In relations with entrepreneur Consumer is a weaker party – due to its economic potential and the fact that entrepreneur is a professional – has expertise knowledge to which an average consumer does normally have no access. Act of May 30, 2014, on the Rights of Consumers provides solutions that protect consumer in case of conclusion of distance contracts. These are: enhanced informational duties of entrepreneurs and consumer right of withdrawal from the contract. An additional solution for consumer protection is to recognize as an unacceptable waiver of its rights guaranteed by the Act. In addition, provisions of agreement less favorable to consumer than provisions of the Act are null and void, and in their place, apply its provisions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject konsument pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject umowa zawierana na odległość pl_PL.UTF-8
dc.subject ochrona konsumenta pl_PL.UTF-8
dc.subject consumer pl_PL.UTF-8
dc.subject contract concluded at a distance pl_PL.UTF-8
dc.subject consumer protection pl_PL.UTF-8
dc.title Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość (zarys problemu) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje