Repozytorium UR

Uwarunkowania wydatków na łączność w wiejskich gospodarstwach domowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piekut, Marlena
dc.contributor.author Gutkowska, Krystyna
dc.date.accessioned 2016-04-19T09:46:11Z
dc.date.available 2016-04-19T09:46:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 60-69 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1488
dc.description.abstract Celem opracowania było przedstawienie poziomu, struktury i determinantów wydatków na łączność w polskich gospodarstwach domowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarstwa wiejskie. Celem było także ukazanie zmian w zakresie dostępu do Internetu i wykorzystania jego funkcji w gospodarstwach domowych w latach 2005–2014. Materiał badawczy stanowiły dane GUS: indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych oraz dane z opracowań nt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych” za lata 2005–2014. Dane z badań budżetów gospodarstw domowych poddano analizie korelacji kanonicznej. Stwierdzono m.in., że w miastach odnotowuje się większe wydatki na łączność w porównaniu do wsi. W strukturze wydatków na łączność zdecydowanie przeważają opłaty za usługi telekomunikacyjne. Najważniejszymi determinantami wydatków na usługi telekomunikacyjne w wiejskich gospodarstwach domowych są wielkość gospodarstwa domowego oraz dochody rozporządzalne na osobę. W gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu można się spodziewać większych wydatków na usługi telekomunikacyjne niż w gospodarstwach domowych osób starszych. Najsilniejszym czynnikiem mającymi związek z wydatkami na usługi pocztowe w wiejskich gospodarstwach domowych okazał się wyższy poziom wykształcenia głowy rodziny. Dostęp i wykorzystanie Internetu w gospodarstwach domowych staje się coraz bardziej powszechne, a udział wiejskich gospodarstw domowych wyposażonych w dostęp do Internetu wzrasta w szybszym tempie niż w gospodarstwach miejskich. Zainteresowanie e-zakupami z roku na rok też wzrasta w szybszym tempie w wiejskich gospodarstwach niż w miejskich. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the study was to present the level, structure and determinants of expenditure on communication in Polish households, with a special emphasis on rural households. The aim was also to show the changes in terms of access to the Internet and use its functions in households in the years 2005-2014. Research material were data from the Central Statistical Office. Data from household budget surveys were canonical correlation analysis. It was found that in the cities recorded higher spending on communication as compared to rural areas. In the structure of expenditure on communication are the biggest telecommunication service charges. The most important determinants of spending on telecommunications services in rural households are household size and disposable income per capita. In households with dependent children were more spending on telecommunications services than older households. The strongest determinant of postal services in rural households had a higher level of education of the head of the family. Access to the Internet and use it in households is increasingly common, and the share of rural households with internet access has a greater growth rate than urban households. Interest in e-purchases from year to year also increased at a faster rate in rural areas than in urban households. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject gospodarstwo domowe pl_PL.UTF-8
dc.subject wieś pl_PL.UTF-8
dc.subject determinanty wydatków pl_PL.UTF-8
dc.subject łączność pl_PL.UTF-8
dc.subject usługi telekomunikacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject analiza korelacji pl_PL.UTF-8
dc.subject household pl_PL.UTF-8
dc.subject village pl_PL.UTF-8
dc.subject determinants of expenditure pl_PL.UTF-8
dc.subject communications pl_PL.UTF-8
dc.subject telecommunications pl_PL.UTF-8
dc.subject correlation analysis pl_PL.UTF-8
dc.title Uwarunkowania wydatków na łączność w wiejskich gospodarstwach domowych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje