Repozytorium UR

Ewolucja systemu certyfikacji ECDL – wpływ zmian w procedurze oceny egzaminów na jakość systemu certyfikacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hall, Ryszard
dc.date.accessioned 2016-03-31T11:16:03Z
dc.date.available 2016-03-31T11:16:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 192-204 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1460
dc.description.abstract Autor podejmuje próbę oceny zmian w systemie certyfikacji umiejętności ECDL z punktu widzenia zmian projakościowych. Opisuje główne zmiany w strukturze organizacyjnej, koncentrując się na procedurach egzaminacyjnych. Perspektywę tworzą jego wieloletnie doświadczenia jako trenera, wykładowcy akademickiego i egzaminatora od czasów, gdy nie istniał internetowy system egzaminacyjny ECDL, a cała organizacja egzaminu należała do egzaminatora. Autor negatywnie ocenia wprowadzoną zasadę, że egzaminator podczas oceny egzaminu nie ma dostępu do zadań (pytań), które miał wykonać egzaminowany, a oceny dokonuje jedynie na podstawie instrukcji oceny pytań (zwanego „arkuszem oceny”) i pliku (lub plików) z efektami wykonania przez egzaminowanego zadań. Trudno stworzyć taką jednoznaczną instrukcję w postaci zamkniętej kilkuelementowej kafeterii standaryzującą ocenę wykonania zadań wymagających kreatywności. Odcięcie oceniającego od treści zadań przekazanych do wykonania egzaminowanemu może powodować błędy oceny, co nie może mieć miejsca. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author attempts to evaluate changes in the skills ECDL certification system from the viewpoint of pro-quality changes. He describes the main changes in the organizational structure, focusing on examination procedures. His perspective is formed through his many years of experience as a trainer, academic lecturer and examiner, from the period when there was no on-line ECDL examination system and the whole planning and execution of the exam was carried out by the examiner. The author is critical of the newly introduced principle whereby during the final exam, the examiner has no access to questions / tasks ()performed by the individual examined – Grading is carried out only on the basis of instructions on the evaluation of questions (hereinafter "assessment sheet") and file (or files) resulting from the implementation of the examinee tasks. It is difficult to objectively assess examinees work on the basis of a closed standardized cafeteria for the assessment of tasks requiring creativity. Restricting examinators’ access to the content of the tasks given to candidates to perform may cause errors in assessment, something which should never happen. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject ECDL pl_PL.UTF-8
dc.subject ewolucja systemu ECDL pl_PL.UTF-8
dc.subject podnoszenie jakości pl_PL.UTF-8
dc.subject procedura oceny egzaminu pl_PL.UTF-8
dc.subject dostęp do pytań egzaminacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.subject ECDL system evolution pl_PL.UTF-8
dc.subject improving examinationquality pl_PL.UTF-8
dc.subject exam evaluation procedure pl_PL.UTF-8
dc.subject access to exam questions pl_PL.UTF-8
dc.title Ewolucja systemu certyfikacji ECDL – wpływ zmian w procedurze oceny egzaminów na jakość systemu certyfikacji pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje