Repozytorium UR

KRYTYKA HOMOSEKSUALIZMU (HOMOSEKSUALISTÓW) W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW KANADYJSKICH

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Maroń, Grzegorz
dc.date.accessioned 2016-02-29T18:35:25Z
dc.date.available 2016-02-29T18:35:25Z
dc.date.issued 2016-02-29
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1432
dc.description pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł omawia prawne ramy krytyki homoseksualizmu, w szczególności aktów homoseksualnych, w świetle orzecznictwa kanadyjskich sądów. Analiza uzasadnień sądowych orzeczeń i stanów faktycznych partykularnych spraw prowadzi do określenia aktualnej postaci zasady wolności słowa w kanadyjskim porządku prawnym. Autor stawia tezę, że stopień reglamentacji przedmiotowej wolności w Kanadzie jest nieproporcjonalny do celów, jakim ta reglamentacja ma służyć. Ochrona godności osób homoseksualnych czy tym bardziej ochrona ich przed przemocą nie wymaga delegalizacji wszelkich form krytyki wobec tej grupy osób. Pojęcie mowy nienawiści powinno być interpretowane wąsko. Trafne jest stanowisko Sądu Najwyższego Kanady wyrażone w sprawie Trinity Western University v. British Columbia College of Teachers, że wolność słowa oraz wolność sumienia i religii uprawnia do nazywania aktów homoseksualnych niemoralnymi czy grzesznymi, ale nie do krzywdzącego dyskryminowania gejów i lesbijek poprzez wymierzone przeciwko nim działania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article deals with the legal framework of criticism of homosexuality, particularly homosexual acts, in the light of the Canadian case law. Analysis of court opinions and the facts of particular cases leads to determine the present form of the freedom of expression in the Canadian legal order. The author argues that the degree of free speech restriction in Canada is disproportionate to the aims which this restriction is to serve. Protecting the dignity of homosexual persons, or even more to protect them from violence, does not require outlawing all forms of criticism towards this group of people. The concept of hate speech should be interpreted narrowly. Accurate is the position of the Supreme Court of Canada expressed in Trinity Western University v. British Columbia College of Teachers that freedom of speech and freedom of conscience and religion entitles to call homosexual acts immoral or sinful, but not to unfair discrimination against gays and lesbians by actions against them.
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject krytyka homoseksualizmu pl_PL.UTF-8
dc.subject wolność słowa
dc.subject orzecznictwo
dc.subject Kanada
dc.title KRYTYKA HOMOSEKSUALIZMU (HOMOSEKSUALISTÓW) W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW KANADYJSKICH pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative CRITICISM OF HOMOSEXUALITY (HOMOSEXUALS) IN THE LIGHT OF THE CANADIAN CASE LAW pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje