Repozytorium UR

Użycie czechosłowackiej broni pancernej i lotnictwa w Operacji Karpacko-Dukielskiej 1944 r.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Haník, Daniel
dc.date.accessioned 2015-11-17T12:24:44Z
dc.date.available 2015-11-17T12:24:44Z
dc.date.issued 2015-11-17
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1281
dc.description.abstract Celem niniejszej rozprawy jest pokazanie w jaki sposób użycie czechosłowackiej broni pancernej i lotnictwa wpłynęło na przebieg Operacji Karpacko-Dukielskiej w 1944 r. Rozprawa składa się z siedmiu rozdziałów zasadniczych, ze wstępu, zakończenia, bibliografii, wykazu map, tabeli, indeksu nazwisk, indeksu nazw geograficznych i aneksu. W pierwszym rozdziale poruszone zostały kwestie związane z sytuacją wojskowo-polityczną, która wpłynęła na formowanie czechosłowackich sił zbrojnych na Froncie Wschodnim w czasie II wojny światowej. W drugim rozdziale poddano szczegółowej analizie obszar, na którym rozegrała się Operacji. Kolejny, trzeci rozdział, Autor poświęcił Operacji, natomiast w czwartym przybliżono szlak bojowy 1. CzKA w ramach Operacji. Kwestia 1. Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Pancernej, która brała udział w opisywanych wydarzeniach została przedstawiona w piątym rozdziale. W szóstym rozdziale przedstawiono historię lotników 1. Czechosłowackiego Pułku Myśliwskiego, którzy brali udział w Słowackim Powstaniu Narodowym. Ostatni, siódmi rozdział, zawiera ocenę czechosłowackich jednostek pancernych i lotniczych w opisywanych wydarzeniach oraz wpływ doświadczeń operacyjnych na kształtowanie się czechosłowackich sił zbrojnych w latach 1945-1948. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this dissertation is to illustrate how the usage of the Czechoslovakian armour and air force influenced the course of the Battle of the Dukla Pass of 1944. The dissertation consists of seven main chapters, an introduction, conclusion, biography, list of maps, table, names index, geographical names index and an annex. The first chapter discusses the issues connected with the military and political situation related to the historical outline of the formation of the Czechoslovakian armed forces on the Eastern Front during the II World War. The second chapter contains a detailed analysis of the area where the Battle of the Dukla Pass took place. The next, third chapter, is devoted to the Battle of the Dukla Pass, while the fourth one portrays the combat trail of the First Czechoslovak Army Corps in the Battle of the Dukla Pass. The issue of the First Czechoslovak Independent Armoured Brigade which took part in the battle has been presented in chapter five. The sixth chapter illustrates the history of the Czechoslovak pilots of the First Czechoslovak Fighter Regiment, which took part in the Slovak National Uprising. The last, seventh chapter, consists of an assessment of the Czechoslovak armoured and air units in the presented events and the influence of those operations on the formation of the Czechoslovak armed forces in the years 1945 – 1948. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Operacja Karpacko-Dukielska pl_PL.UTF-8
dc.subject 1. Czechosłowacka Samodzielna Brygada Pancerna pl_PL.UTF-8
dc.subject 1. Czechosłowacki Pułk Myśliwski pl_PL.UTF-8
dc.subject broń pancerna pl_PL.UTF-8
dc.subject lotnictwo pl_PL.UTF-8
dc.subject the Battle of the Dukla Pass pl_PL.UTF-8
dc.subject the First Czechoslovak Independent Armoured Brigade pl_PL.UTF-8
dc.subject the First Czechoslovak Fighter Regiment pl_PL.UTF-8
dc.subject armoured force pl_PL.UTF-8
dc.subject air force pl_PL.UTF-8
dc.title Użycie czechosłowackiej broni pancernej i lotnictwa w Operacji Karpacko-Dukielskiej 1944 r. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Osage of Czechoslovakian armour and air force in the Battle of the Dukla Pass of 1944 pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje